9. Производствен процес. Производствена функция. Общ, среден и пределен продукт.

Микроикономиката в тесен смисъл има за предмет само пазарната функция на предприятието. И макар и подчинена на пазарната, производствената функция има самостоятелно значение.

1) Производствен процес и производствена функция
Всяко предприятие е отворена система, свързана с други пазарни микросубекти чрез пазара на ресурсите и пазара на производствените блага. На нейния вход стоят ресурсите, а на нейния изход - благата. Вътре в предприятието се осъществява неговата производствена функция - процесът на превръщането на ресурсите в блага. В тази функция ресурсите са фактори (независими променливи), а благата - резултати (зависими променливи).

РЕСУРСИ -> ПРОИЗВОДСТВЕНА ФУНКЦИЯ -> РЕЗУЛТАТИ

Разграничаването на ресурсите от резултатите е на базата на различната им функция в конкретните производствени процеси.

>> Производствени резултати
Те могат да се класифицират най-общо в зависимост от потребностите, които задоволяват. Според това се делят на материални и идеални (услуги) продукти. Първите за разлика от вторите са количествено измерими. Независимо дали са материални или идеални, производствените резултати във всяко предприятие се измерват чрез 3 основни показателя: общ продукт, среден продукт и пределен продукт, аналогични на общата, средната и пределната полезност.


2) Общ, среден и пределен продукт

>> Общият продукт е цялото количество от даден вид благо, произведено за определен производствен период и измерено в еднородни натурални мерни единици. Ако номенклатурата на произвежданите блага в предприятието е разнородна, за общ продукт се съставя по стойност като сума от произведения на различните блага по техните цени. На практика производствената функция е приложима при еднородна продукция.

>> Средният продукт е отношението на общия продукт към количеството на ресурсите, от които е произведен, т.е. продуктът, който е създаден от единица ресурс. В теорията предимно се борави с показателите "среден продукт от единица капитал" и "среден продукт от единица труд". Те изглеждат така:

P = AP >>> среден продукт от единица веществен капитал
K

P = AP >>> среден продукт от единица труд
L

където общият продукт е P, вещественият капитал е К, а трудът е L.
Според неокласическата теория всеки ресурс притежава определена производителна способност, проявяваща се само в процеса на взаимодействието му с останалите ресурси. Затова всеки ресурс има дял в общия продукт. Средният продукт от капитала е показател за средна производителност на веществения капитал, а средният продукт на труда е показател за средна производителност на труда.

>> Пределният продукт е показател за прираста на общия продукт, получен от една единица прираст на ресурсите. За да се изчисли, продуктите се разчленяват на равни съставни единици и се подреждат по реда на тяхното включване в производствения процес. Величината на общия продукт се разлага на прирасти, получени от съответната, следваща поред единица на ресурсите. Пределните величини се изчисляват предимно спрямо веществения капитал и труд:
промяната на P/K=MP >>> пределен продукт от всяка поредна единица веществен капитал;
промяната на P/L-MP >>> пределен продукт от всяка поредна единица труд.
При аналитичните изследвания тези показатели се изчисляват като редица от отношенията на прирастите на Р, получени от всяка поредна единица на К и на L.

Според концепцията за производителност на ресурсите MP на капитала представлява показател за имерване на пределната производителност на веществения капитал или съответно на труда. С тязи показатели се изразява различният принос на всяка следваща поред единица от даден ресурс, а с показателите за средна производителност се уеднаквява приносът на всички единици от ресурса.Това определя решаващата роля на пределния продукт при оптимизацията на отношението между величината на общия продукт и количеството на ресурсите, вложени за неговото производство. Самата оптимизация се извършва чрез метода на производствената функция.