19. Защита правата на етническите, религиозни и езикови малцинства

Закрилата на етническите, религиозните и езиковите малцинства е процес, чрез който правата на индивида стават предмет на Международното пправо без проблемът да губи своето вътрешно правно значение. Правата на малцинствата въпреки дългата си история и до днес остават нерешен до край въпрос както в международен, така и във вътрешен план. Българската конституция не предвижда съществуването на национални малцинства, но признава макар и имплицитно съществуванетона езикови, религиозни и етнически малцинства.

Рамкова конвенция за защитата на националните малцинства
Цели:
Рамковата Конвенция е първият юридически обвързващ многостранен документ, посветен на защитата на националните малцинства в общ план. Неговото предназначение е да конкретизира правните принципи, които държавите се зaдължават да спазват, за да осигурят защитата на националните малцинства. По тази начин Съветът на Европа изпълни призива на Виенската декларация политическите ангажименти, приети от Съвещанието за сигурност и сътрудничество в Европа (СССЕ), да бъдат преобразувани в най-голяма възможна степен в правни задължения.