9. Клон на търговец. Промяна на седалището на клона. Търговски книги на клона. Подсъдност.

Допустимо е търговец да открие клон извън неговото седалище. Изисква се клона да бъде вписан в Търговския регистър. Клонът не е отделно юридическо лице, не е отделен субект от търговеца, но води до промяна на местната подсъдност на сделките.
Всеки търговец може да отрие клон извън населеното място, където се намира неговото седалище. Клонът се вписва в търговския регистър при съда, в чийто район се намира седалището му.

Клон може да открие всеки търговец - структурно-териториално поделение на търговското предприятие на търговеца, което се намира извън неговото седалище. Откриването на клон не се поставя в зависимост от материални предпоставки и зависи изцяло от волята на търговеца. Клонът е част от търговското предприятие, т.е. част от имуществото на търговеца.

Единственият отличителен белег на клона е седалището. Клонът няма статут на юридическо лице (следователно е частична правна субектност). Той е обект на притежание на търговеца, а не е самостоятелен правен субект.

Предназначение: клонът извършва търговска дейност в друго населено място - това е разликата му с другите териториални поделения, които могат единствено да поддържат контакти с клиенти, но които не извършват търговске дейност. Клонът подлежи на вписване в търговския регистър по собственото си седалище. На вписване подлежат правно индивидуализиращите белези на търговеца, както и предмета на дейност, седалището на клона и лицето, което има право да упражнява клона. Служебно съда на клона изпраща съобщение за вписване до съда по главното седалище на фирмата.

Индивидуализиращи белези на клона: клонът извършва търговска дейност под същата фирма като тази на търговеца, но задължително се добавя означението “клон”. Клонът има седалище и собствен предмет на дейност.

Правно положение на клона: част от търговското предприятие на търговеца не е юридическо лице и има относителна самостоятелност от главното предприятие на търговеца. Самостоятелността се проявява в наличието на самостоятелна фирма, отделни седалища и предмет на дейност. Клонът води свои търговски книги, но не съставя свои търговски баланс, а заедно с баланса на фирмата.

Съществува обаче и подчиненост: създава се по волята на търговеца и се подчинява на единната търговска политика на главното седалище. Фирмата на клона не може да бъде друга. Когато се продава търговското предприятие на търговеца се счита, че се продава и клона заедно с него. Когато търговецът бъде обявен в несъстоятелност, на принудително изпълнение подлежи не само главното търговско предприятие, но и клонът като част от имуществото на търговеца.

Правно значение на откриването на клон: имаме алтернативна подсъдност при искове срещу клона, произтичаща от задължения, поети от клона. Според Търговския закон исковете на кредитора на търговеца могат да бъдат предявени или пред съда на клона, или пред съда на главното седалище.

Участие на клона в търговския оборот: клонът задължително се управлява от управител. Когато той сключва сделки с трето лице (външни отношения за клона), то права и задължения възникват за търговеца. Отговорност не носи клонът, т.к. той не е самостоятелен правен субект. Ако управителят на клона е ограничен да сключва сделки до 10 000 лв., а сключи сделка за 100 000 лв., то търговецът е задължен да си отговори на задължението, договорът си остава действителен.

<< Назад към Лекции по търговско право