93. Несъстоятелност с международен елемент.Признаване на чуждестранно съдебно решение по такава несъстоятелност.Спомагателно производство в РБ.

В производството по несъстоятелността често присъстват международни елементи.Те могат да са :чуждестранен търговец-длъжник, кредитор, синдик или местонахождение на имуществото на длъжника.Компетентен да обяви несъстоятелността на длъжника е съдът на държавата, в която се намира седалището на длъжника.В РБ се признава чуждестранно решение за обявяване на несъстоятелност на търговец-длъжник, чието седалище е в района на чуждестранния съд, но при спазване на условията за взаимност.
По отношение на кредитор-чужденец, участник в производството по несъстоятелност в РБ, ТЗ му предоставя равни права с участниците местни кредитори. В този случай не се изисква спазване на усл.за взаимност.
В производството по несъстоятелност може да вземе участие синдик, назначен с решение на чуждестранен съд.Тогава той има дадените права от държавата, където е открито производство по несъстоятелност, при усл., че не противоречат на правилата на обществения ред в РБ.
Спомагателно производство по несъстоятелност може да се открие от български съд за търговец, обявен в несъстоятелност от чуждестранен съд при усл., че той притежава значително имущество на територията на РБ.Ако лицето не е търговец спомагателното производство не може да се образува.Инициативата за откриване на производството принадлежи на длъжника-търговец, обявен в несъстоятелност от чуждестранен съд;синдик, назначен от чуждестранен съд;кредитор.Решението, което съдътт постанови има действие само по отношение на имуществото на длъжника, което е на територията на РБ.Действието на спомагателното производство се проявява при осъществяване на различните етапи от основното производство по несъстоятелност както следва:а/.Когато с цел за попълване на масат на несъст. синдикът по основното или спомагателното производство предяви отменителен иск, той се смята за предявен и за двете производство;б/.В спомагателното производство може да се предяви план за оздравяване на предприятието само със съгласието на синдика по осн.производство;в/.Кредиторът, който е получил частично плащане по осн.производство, може да участва в разпред.на имуществото по спомагателното производство при усл.,че частта, която би получил, е по-голяма от съответната част, която получават останалите кредитори по спомагателното производство;г/.Когато след приключване на разпред.на спомагателното производство има остатък от имуществото, то се прехвърля към имуществото на основното производство;