92. Възстановяване на правата на длъжника.Същност.Предпоставки за възстановяването.Производство.Искане за възстановяване.Разглеждане на молбата.

Възстановяване правата на длъжинка означава,че се заличават и отменят за в бъдеще последиците,които законът свързва с обявяването в несъстоятелност.
По правило обявяването в ТН само ограничава в една или друга степен дееспособноста на длъжника,без да засяга неговата правоспособност. Обявяването в несъстоятелност може да ограничи и правоспособността на определени лица.Такива лица са ЕТ,съдружниците в СД и комплементарите в КД и КДА. Предпоставка за производството по възстановяване е длъжникът да е изплатил напълно приетите в ПН вземания заедно с лихвите и разноските по тях,като изпълнението трябва да е пълно,а не частично.Друга предпоставка е невиновното поведение на длъжника.той трябва да е обявен в несъстоятелност поради неблагоприятно изменили се стопански условия,т.е. поради обективни(външни) причини.Не могат да се възстановяват правата на длъжника,който е съден за банкрут.Молба за възстановяване може да подаде длъжникът или поне един негов наследник.Кредиторит е с приети или съдебно установени вземания могат да правят възражения срещу молбата в 1-месечен срок от обнародване на съобщение за нея.Решението на съда,с което молбата е уважена не подлежи на обжалване.А решението,с което тя се отхвърля,може да се обжалва от длъжника в 7-дневе срок.Нова молба за възстановяване може да се подаде не по-рано от 1 година след влизане в сила на това решение.