91. Особени правила за ТД при откриване на производтвото по несъстоятелност.Приложимост за ТД на общите разпоредби за несъстоятелността.

Някои особени правила на ТЗ за несъстоятелността се отнасят само за отделни видове ТД.Такива са разпоредбите относно:
а/.Свръхзадълженост на ТД, която е налице, в случай че имуществото на дружеството не е достатъчно, за да покрие паричните му вземания.Всеки член може да поиска откриване на производство;
б/.Забрана за откриване на производство по несъстоятелност на АД или кооперация, които осъществяват банкова или застрахователна дейност, както и за търговец-публично предприятие, което упражнява държавен монопол или е създадено с особен закон;
в/. Едновременно откриване на производство по несъстоятелност за ТД, и негов неограничено отговорен съдружник.
Особените правила, които се прилагат за ТД по време на производството по несъстоятелност в тази група случаи, са адресирани пряко към самите дружества с поименното им посочване, а при друга-чрез посочване на вида съдружник.
1.Към първата гр., могат да се посочат правила относно:
а/.Разпореждането да се държат отделно по време на производството по несъстоятелността имуществото на СД, КД или КДА.
б/.Забрана за участие на кредиторите по личните търг.задължения на неограничено отговорния съдружник при разпределение на имуществото на СД, КД и КДА.
в/.Допустимостта до участие на кредиторите на СД, КД и КДА в разпределението на личното имущество на неограничено отговорния съдружник, но само с вземането, за което не са били удовлетворени в производството по несъстоятелността на дружеството.
2.Към втората гр., могат да се посочат правила относно:
а/. Събирането от синдика на дял или вноска за попълване на масата на несъстоятелността, неизплатени или невнесени от съдружник с ограничена отговорност/ КД,КДА,АД и ООД /.
б/.Правото на неограничено отговорен съдружник да предлага план за оздравяване на предприятието, а такъв има само при СД, КД и КДА.