90. Възобновяване на производтвото по несъстоятелност.Условия за възобновяването. Искане за извършването му.Действие на решението.

Възобновя ване ПН се извършва със съдабно решение при наличието на една от две предпоставки: впоследствие се освободят суми,които са заделени за оспорени вземания или се открие имущество на длъжника,което не е било известно при прекратяване ПН.Тези обстоятелства трябва да са настъпили в срок от 1 година след прекратяване на ПН. Съдът няма право даотказва възобновяване ако заинтересованото лице предплати необходимата сума.Активно легитимирани да искат възобновяване на ПН са два вида кредитори:с приети вземания и със съдебно установени вземания,както и длъжникът.Съдът не може служебно да възобнови ПН.Възобновеното ПН продължава от фазата,при която е било прекратено.Съдебното решение за възобновяване десезира длъжника ивъзстановява правомощията на органите по несъстоятелността.
Условията за възобновяването са много ограничени:1) Възобновяването е възможно само в срок 1 г. от прекратяването.2) Ако се освободят суми за оспорените вземания или ако се открие имущество; 3) Имуществото да е достатъчно за покриване на разноските.Производството се възобновява по писмена молба на длъжника или кредитор с прието или установено вземане.При възстановяване производството започва от окончателната сметка.Възобновяват се правата на синдика и комитета на кредиторите.Реабилитация. Обявяването в несъстоятелност води до неблагоприятни последици за длъжника. Законът допуска търговец, обявен в несъстоятелност, да бъде реабилитиран. Действие на реабилитацията:1) Възстановяването е заличаване и отменяне занапред на последиците, които законът свързва с обявяването в несъстоятелност. 2) Реабилитацията засяга както ЕТ, така и неограничено отговорен съдружник.Предпоставки за възстановяването - 2 алтернативи:1) Да са изплатени напълно всички вземания.2) Несъстоятелността се дължи на неблагоприятно изменили се икономически условия.Законът забранява да се възстановява длъжник, осъден за банкрут.Производството започва по молба на длъжника, прилагат се доказателства. Може и от наследниците при починал длъжник.Възстановяването е спорно производство, в което кредиторите могат да възразяват.Нова молба за обжалване може да се подаде в срок 1 г. след влизане в сила на решението за отхвърляне на първата.