9. Публичноправен режим на кредитирането и инвестициите, осъществявани от търговската банка. Големи и вътрешни банкови кредити. Класифициране на кредитите и задължителните специални резерви.

Банката периодично оценява кредити, другите рискови активи, включително и задбалансовите си задължения, и формира провизии за покриването на рискове от загуби от критерии, определени от Централната банка с наредба.
Провизиите са елемент на счетоводните разходи и коректив на отчетната стойност на активите.
Банките изключват от приходите си лихвите по кредити, по които има пресрочени плащания над 90 дни до плащането на просрочените лихви.