8. Медиацията като алтернативен способ за разрешаване на правния спор.

В съвременните правови държави медиацията е още една възможност за гражданите да разрешават правните си спорове като се спестяват разходи време и най-важното облекчават се съдилищата, което повишава ефективността в съдебната система. В България тече процес на въвеждане и подготовка на кадри, но за да се постигне търсеният ефект трябва една висока гражданска култура на спорещите. Медиацията е доброволна и поверителна процедура за извънсъдебно разрешаване на спорове, при която трето лице - медиатор, подпомага спорещите страни да постигнат споразумение. Медиацията е доброволна и поверителна процедура за извънсъдебно разрешаване на спорове, при която трето лице - медиатор, подпомага спорещите страни да постигнат споразумение. Съдебното споразумение не е медиация. Медиаторите са физически лица които могат да се сдружават по между си. Основни принципи на медиацията са доброволността и равноправието. Страните участват в процедурата по своя воля и могат по всяко време да се оттеглят. Медиаторът трябва да е неутрален и безпристрастен. В процедурата по медиация всички въпроси се уреждат по взаимно съгласие на страните. Разискванията във връзка със спора са поверителни. Медиатор може да бъде само дееспособно лице, което не е осъждано за престъпления от общ характер и е вписано в Единния регистър на медиаторите към министъра на правосъдието. В българския закон не са предвидени допълнителни изисквания към медиатора, което е погрешно тъй като неговата задача е много деликатна със сигурност ще се наложат промени в бъдеще в тази насока. Медиаторът се оттегля от процедурата при възникване на обстоятелства, които биха породили съмнение в неговата независимост, безпристрастност и неутралност. Процедурата по медиация започва по инициатива на страните по спора, като всяка от тях може да направи предложение за разрешаване на спора чрез медиация. Предложение за разрешаване на спора чрез медиация може да направи и съдът или друг компетентен орган, пред който спорът е отнесен за решаване. Страните по спора участват в процедурата лично или чрез представител. В хода на процедурата се изяснява същността на спора, уточняват се взаимноприемливи варианти на решения и се очертава възможната рамка на споразумение. Основания за спиране на процедурата “медиация”: 1. с постигането на споразумение; 2. по взаимно съгласие на страните;3. при отказ на една от страните; 4. при смърт на страна по спора; 5. при прекратяване на юридическото лице - страна по спора;6.Съгласието на страните за прекратяването на спора им трябва да бъде изразено ясно и недвусмислено; 7. При прекратяване на процедурата по медиация висящото производство, което е било спряно, се възобновява в съответствие с разпоредбите на закона. Формата на споразумението може да бъде устна, писмена и писмена с нотариална заверка. Споразумението обвързва само страните по спора и не може да се противопостави на лица, които не са участвали в процедурата.