89. Извънсъдебно споразумение.Същност.Сключване.Действие.

То също е основание за прекратяване на ПН.Страни по него са всички кредитори по несъстоятелността и длъжникът.Неучастието дори на един от кредиторите възпрепрятства валидното му сключване.Длъжникът има специална правоспособност за сключване на това споразумение независимо от това дали е десезиран или продължава дейността си под надзора на синдика.
Извънсъдебно споразумение може да се сключи във всяко положение на ПН,но същевременно изисква вземанията на кредиторите да са приети в ПН.От това следва,че споразумението може да се сключи след като съдът утвърди окончателиня списък на синдика за приетите вземания.Предмет на извънсъдебното споразумение е уреждане на плащанията по паричните задължения на длъжника.съдържаниет о на споразумението може да се определя свободно от страните.Длъжникът и кредиторите могат да се споразумеят за промени в условията за плащане,както и за опрощаване,новация,д аване вместо изпълнение,компенсац ия и др.Споразумението трябва да се сключи в писмена форма. то не подлежи на утвърждаване от съда.
Извънсъдебното споразумение има за своя последица прекратяване на ПН.Тя настъпва със самото сключване на договора.съдът може да упражни контрол относно сключването,съдържан ието и изпълнението на договора,ако е предявено искане за това.Съдът следва да следи служебно само за нищожността на споразумението.
Извънсъдебното споразумение е задължително за страните по него.При неизпълнение на задълженията по него приложение има общото търговско, гражданско и гражданскопроцесуалн о законодателство.
Друга възможност при неизпълнение от длъжника на поетите със споразумението задължения е за възобновяване на ПН.Легитимирани да искат това възобновяване са кредиторите,чиито вземания съставляват най-малко 15% от общия размер на вземанията.Необходимо е да се докаже само неизпълнение на задълженията от длъжника.В този случай ПН се възобновява на основание съдебно решение.Производството продължаваа от етапа,към момента на който е сключено споразумението.Във възобновеното ПН не може да се провежда оздравително производство.Извънсъдебното споразумение може да се сключи след предлагане на план за оздравяване,след неговото допускане от съда или след приемането му от кредиторите.Подписаното споразумение поглъща и обезсилва извършените действия по оздравителния план,а в прекратеното ПН не могат да се извършват нови такива действия.Когато обаче оздравителния план е утвърден от съда,не е възможно да се сключи извънсъдебно споразумение,тъй като решението за утвърждаване на плана прекратява ПН.