88. Приключване на производството по несъстоятелност.Отчет на синдика.Вид на съдебния акт.Прекратяване на правомощията на синдика.Прекратяване на действието на общата възбрана.

Става на три етапа:
1.Синдикът да представя пред съда отчет за своята дейност,окончателна сметка за разпределение на осребреното имущество и сметка за останалите неизплатени вземания.2.Съдът свиква заключително събрание на кредиторите в 14-дневен срок от получаване на отчета от синдика.На събранието трябва да се приемат горепосочените две сметки.заключителното събрание следва да вземе решение и за непродаваемите обекти от МН.Те могат да се възложат на определени кредитори в погасяване на вземанията им(като даване вместо изпълнение).3.Приемане на решение от съда по несъстоятелността.Съдът може да приеме решение за приключване,ако е налице едно от двете условия:задълженията на длъжника са изплатени или МН е изчерпана. Решнието подлежи на обжалване в 7-дневе срок от обнародването му.След приключване на ПН е възможно длъжникът да остане стопански и правен субект и да продължи дейността си. Съществена последица на решението за приключване на ПН е погасяване на вземанията,които не са предявени в ПН,както и на неупражнените права.Погасяват се и вземанията,които не са били удовлетворени в ПН,освен при неговото възобновяване.
Предпоставки. Ако са изплатени всички вземания или масата е изчерпана, производството по несъстоятелност следва да се приключи. Ако една от тези предпоставки е налице, синдикът трябва да направи окончателна сметка и да направи окончателен отчет в срок 1 м. от изчерпване на масата на несъстоятелността.
Сметката и отчетът се представят на съда и съдът свиква в 14-дневен срок заключително събрание на кредиторите.Събранието на кредиторите трябва да приеме окончателната сметка и да вземе решение за непродаваемите вещи.
Съдът с решение постановява приключването на производството по несъстоятелност и заличаване на търговеца от търговския регистър. Това решение се обнародва в ДВ. Последици:1) Прекратява производството.2) Прекратява правата на синдика.
3) Прекратява се общата възбрана и залог.4) Приключването на производството води до прекратяване на всички непредявени в производството вземания, както и на всички неупражнени права.