87. Разпределение на осребреното имущество.Предпоставки за пристъпване към него.Ред на вземанията.Заделяне на суми за оспорено вземане.

Разпределение се извършва, когато в масата на несъстоятелността се наберат достатъчно парични средства.В производството по разпределение на осребреното имущество участват съдът, синдикът,длъжникът и кредиторите.Синидкът трябва да изготви сметка за разпределение на наличните суми между кредиторите.Тя може да е пълна или частична.Пълна е,когато предвижда удовлетворяване на всички кредитори или осребрената МН изцяло е разпределена,а е частична,когато урежда изплащане на част от задълженията или не всички обекти от МН са осребрени.Срещу сметката могат да се правят възражения от длъжника,комитета на кредиторите и всеки кредитор в 14-дневен срок от представянето й.Съдът може и служебно да прави изменения и допълнения в сметката,ако констатира незаконосъобразност.Определението на съда за одобряване на сметакта не подлежи на обжалване.В съдебно одобрената сметка се съдържа окончателното разпределение на осребреното имущество.
Кредиторите по несъстоятелността се подреждат в редове по принципа на приоритета(изключването). При извършване на разпределение на осребреното имущество вземанията се изплащат в следния ред: 1.вземания,обезпече ни със залог или ипотека,като привилегията се отнася само за получената сума при реализацията на обезпечението; 2.вземания,заради които се упражнява право на задържане,като привилегията е върху стойността на задържания имот;3.взевания за разноски по несъстоятелността; 4.вземания,произтич ащи от трудови правоотношения,възни кнали до 1 год. преди да-тата на обявителното решение;5.вземания за издръжка,дължима по закон от длъжника на трети лица; 6.публичноправни вземания на държавата и общините;7.вземания на нови кредитори( възникнали след датата на обявителното решение); 8.останалите необезпечени вземания,възникнали преди датата на обявителното решение; 9.вземанията за законна или договорна лихва върху необезпечено главно вземане, дължими след датата на обявителното решение;10.вземания на съдружници за отпуснати на длъжника кредити;11.вземания по безвъзмездни сделки;
Когато паричните средства са недостатъчни,за да се удовлетворят изцяло вземанията на кредиторите,средствата се разпределят съразмерно между кредиторите от дадения ред.При пълно изплащане на задълженията остатъкът от МН трябва да се предостави на длъжника.