86. Осребряване на имуществото.Същност.Продажба на вещи и вещни права.

Осребряването е етап от производството по несъстоятелност.По същината си то е система от действия, чрез които масата на несъстоятелността се превръща в пари. То е правомощие на синдика.Това осребряване се извършва чрез публична продан.
1) Публичната продан се извършва от синдика, но той има правомощията на съдия-изпълнител. 2) По предложение на синдика и разрешение на съда публичната продан може да се отнася до отделни права, части или цялата маса. Когато осребряването има за предмет цялата маса или обособени части, то кредиторите не могат да са в по-неблагоприятно положение отколкото при продажбата на отделни активи.
3) Самата публична продан се провежда по реда на ГПК.Възможно е публичната продан да не се реализира поради липса на купувач или наддавачът, който е спечелил, да се откаже. В този случай по предложение на синдика съдът може да разреши продажбата да се извърши чрез пряко договаряне или продажба чрез посредник.При осребряването има изискване относно дяловете, собственост на длъжника, в други дружества. Тези дялове се продават на трети лица, след като бъдат предложени за изкупуване на останалите съдружници и предложението не бъде прието в 30-дневен срок. Това се прилага за дялове, но не и за акции.Ако се продава цялата маса или обособени части, купувачът не може да се разпорежда, докато не плати цената. Ако има продажба, тя е частично недействителна спрямо кредиторите.