84. Оздравяване на предприятието на длъжника.План за оздравяването. Съдържание.Приемане.Утвърждаване.Действие на утвърдения план.

Производството по оздравяване е част от производството по несъстоятелност.Основното предназначение на оздравителното производство е кредиторите да се удовлетворят не от осребреното имущество на длъжника, а от приходите от неговата дейност. За да се оздрави предприятието трябва да се изпълнява оздравителен план. Оздравителният план наподобява съдебна спогодба – уговорено от съда споразумение между кредиторите.Лица, които могат да предложат оздравителен план:1) длъжникът;2) синдикът;
3) кредиторите, които притежават най-малко 1/3 от обезпечените вземания и кредиторите, които притежават най-малко 1/3 от необезпечените вземания;
4) съдружниците, съответно акционерите, които притежават най-малко 1/3 от капитала на дружеството длъжник;5) неограничено отговорен съдружник;
6) 20 на 100 от общия брой на работниците и служителите на
длъжника. Може да се предложи повече от един план или един план да се предложи съвместно от няколко лица, които имат право да предлагат планове. Законът обаче урежда преклузивен срок за предлагане на плана – най-късно 1 месец от датата на обнародване на определението на съда, с което се приема списъкът на приетите вземания.Целта на това правило е да се мотивират заинтересованите лица да предложат план.Съдържание на плана:1) степента на удовлетворяване на вземанията, начина и времето за плащане на кредиторите от всеки клас, както и гаранции за изпълнение на оспорените неприети вземания предмет на висящи съдебни производства към датата на предлагането на плана.2) условията, при които съдружниците в събирателно или командитно дружество се освобождават напълно или частично от поетите задължения;3) степента на удовлетворяване, което получава всеки клас кредитори в сравнение с това, което би получил при разпределение на имуществото по предвидения от закона ред.4) гаранциите, които се дават на всеки клас кредитори във връзка с изпълнението на плана;5) управленските, организационните, правните, финансовите, техническите и другите действия за осъществяването на плана;6) влиянието на плана върху заетостта на работниците и служителите на длъжника;
Планът може да съдържа и фактически елементи – може да се предвиди продажба на цялото предприятие или на част от него. Ако се предвижда продажба на предприятието или част от него към оздравителния план трябва да има проекто-договор(предварителен договор, с подпис на купувача). Съдът проверява плана за законосъобразност. Ако оздравителният план отговаря на изискванията на закона, съдът го допуска до разглеждане от събранието на кредиторите. Събранието на кредиторите трябва да се проведе не по-късно от 45 дни след датата на обнародване на определението на съда за допускане на плана. Ако планът не е законосъобразен съдът дава 7дневен срок за отстраняване на нередностите. Оздравителният план се разглежда и гласува по класове кредитори.Класовете са:1.Кредитори с обезпечени вземания и с право на задържане; 2.Кредитори по трудови правоотношения,когат о последните са възникнали да 1 год. от датата на обявителното решение;3.Държавата и общините,които са кредитори по публични вземания,когато последните са възникнали до датата на обявителното решение;4.Кредитори с необезпечени вземания5.Кредитори по вземане от безвъзмездна сделка,по вземане за законна или договора лихва върху необезпечено вземане и по вземане за връщане на отпуснат кредит от съдружник на ТД или кооперацията,в която членува.Планът се приема от всеки клас кредитори с обикновено мнозинство от размера на вземанията по клас.Не се счита за приет план,против който са гласувале кредитори с повече от половината от приетите вземания независимо от класовете,в които се разделят.Срещу приетият план могат да се правят възражения пред съда в 7-дневен срок от гласуването.Право на възражение имат само кредиторите,но не и длъжникът и синдикът.
Действие на плана:1) Утвърденият от съда оздравителен план е задължителен както за длъжника, така и за всички кредитори, чиито вземания са възникнали преди дата на решението за откриване на производството по несъстоятелност.2) Утвърдения план има преобразуващо действие при частично опрощаване, новация и т.н.3) Поръчителите и лицата, които са учредили залог или ипотека за обезпечаване на задължение на длъжника, както и солидарно задължените с него лица;4) Към плана да се представи предварителен договор с подпис от купувача. Ако планът е утвърден от съда окончателния договор трябва да се сключи в 1месечен срок от влизане в сила не решението за одобряване на плана.5) Ако оздравителният план е одобрен от съда, то се прекратява и производството по несъстоятелност, но ако решението на съда бъде отменено от по-горна инстанция не може да има ново оздравително производство.