82. Органи на масата на несъстоятелността.Видове органи.Синдик.Временен синдик.Събрание на кредиторите.Комитет на кредиторите.

Органите на несъстоятелността са всички държавни органи и лица, които извършват поредица от законоустановени действия, имащи за цел:1/.да установят актива на длъжника-търговец;2/.да го превърнат в пари/осребрят/;3/.да го разпределят съразмерно между кредиторите на длъжника;Органите са: синдикът,временният синдик и събранието на кредиторите, които задължително трябва да вземат участие в производството.
1.Синдикът е изпълнителен и представителен орган по несъстоятелността.Той може да бъде ФЛ.Видове:1/.Временен синдик,който се назначава с определение от съда като предварителна обезпечителна мярка.Той има ограничена компетентност,тъй като само дава предварително съгласие за извършване от длъжника на нови правни действия. Той няма други правомощия;2/.Временен синдик,който се назначава с обявителното съдебно решение и се освобождава при назначаване от съда на синдик,предложен от събранието на кредиторите.Той има компетентността на последния.Освен тези той трябва в 14-дневен срок от датата на обявителното решение да изготви списък на кредиторите по данни от търговсикте книги на длъжника,заверено от него извлече-ние на търг.книги и писмен доклад за причините на неплатежоспособностт а или свръхзадълженосттта, състоянието на имуществото и взетите мерки за неговото запаз-ване,както и за възможностите за оздравяване на предприятието;3/.Синдик, който се назначава от съда по предложение на първото събрание на кредиторите.Той лично упражнява всички права,които са били в компетентността на длъжника. Компетентността на двата вида синдика изцяло се изравнява при обявяване на длъжника в несъстоятелност,когато длъжника бива лишен от правото да управлява и да се разпорежда с имуществото,включено в МН.Компетентността на синдика се свежда до:1.Упражнява надзор върху действията на длъжника или управлява и се разпорежда с имуществото му;2.Представлява длъжника при неговото десезиране; 3.Издирва и уточнява кредиторите на длъжника; 4.Прекратява,развал я,унищожава или отменя извършени от длъжника действия или сделки и предприема мерки за прекратяване участието му в ТД;5.Получава по опис,съхранява и води търг. книги и кореспонденцията на длъжника;6.Свиква и организира събранията на кредиторите; 7.Предлага плана за оздравяване на предприятието на длъжника;8.Издирва и уточнява имуществото на длъжника,събера неговите парични вземания и внася полученото в особена банкова сметка;9.Осребрява имуществото от МН;10.Извършва разпределение на осребреното имущество между кредиторите;В правният статус на синдика са интигрирани три качества- представител на длъжника,представите л на кредиторите, държавен орган.
Правомощията на длъжника могат да се упражняват от няколко лица.По правило те имат равни правомощия,упражняват ги съвместно и носят солидарна отговорност в размер на законната лихва при забавено внасяне на събрани парични суми в банковата сметка,както и обезщетение за виновно причинените вреди на длъжника или на кредиторите.Събрание то на кредиторите може да извърши разпределение на правомощията между синдиците,което разпределение трябва да се одобри от съда.
Освен имуществена,синдикът носи още административна и организационна отговорност.Първата се свежда до налагане на глоби от съда при неизпълнение или лошо изпълнение на задълженията.Организационната отговорност се изразява в предсрочното освобождаване на синдика от длъжност.Задължения и ограничения.
Синдикът е длъжен да води прономерован и прошнорован дневник,в който да записва своите действия по управлението на длъжниковото имущество.Записването има доказателствено и отчетно значение.Синдикът е длъжен да представи на съда ежемесечни отчети за своята дейност.съдът може да го задължи да предоставя и извънредни отчети.Законово задължение на синдика е да представи и трети вид отчет- окончателен.Той се представя при освобождаване на синдика от длъжност.Ако в 7-дневен срок от представянето на отчета не постъпи възражение,той се счита приет.
Синдикът не може да придобива по какъвто и да било начин,пряко или косвено,право от МН.Тази забрана се прилага и за съпруга на синдика и неговите роднини.
Синдикът трябва да упражнява правомощията си лично.Той може да упълномощава друго лице само с изричното разрешение на съда.Синдикът е длъжен да пази търговска тайна.Изисквания.Положителните условия за назначаването на синдик е лицето да има завършено висше юридически или икономическо образование,ной- малко 3 години стаж по специалността и да е включено в списък,утвърден от Министъра на правосъдието.Отрицателните изисквания за назначаване на синдик са по-многобройни: лицето не трябва да е осъждано за извършване на определени престъпления,да не е кредитор по несъстоятелността,да не се намира с длъжника или с кредитор в определени родствени връзки,да не е поставено под запрещение и др.
ФС,който поражда правно отношение между съда и синдика включва: предложение на събранието на кредиторите;писмено и нотариално заверено съгласие на лицето и определение на съда.
Правните отношения,в които участва синдикът се прекратяват при освобожда-ването му от длъжност.То може да стане на три вида основания:писмено искане от синдика,смърт на синдика или поставянето му под запре-щение и др.,при които съдът няма право на преценка;служебно освобождаване от съда и освобождаване от съда по предложение на определени лица,а именно длъжникът комитетът на кредиторите и всеки кредитор по несъстоятелността.
2.Събрание на кредиторите.Има три вида събрания на кредиторите- първо,обикновено и изключително.Първото събрание на кредиторите се провежда на датата,определена от съда с обявителното решение.То се ръководи от съдията,който рзаглежда молбата за откриване на ПН и е законно,ако присъстват най-малко двама кредитори от изготвения от временния синдик списък,който задължително трябва да участва на заседанието. Първото заседание има ограничена компетентност.То изслушва доклада на временния синдик,избира постоянене синдик и предлага на съда назначаването му и избира комитет на кредиторите.Обикновено събрание се провежда след одобряване от съда на списъка на приетите от синдика вземания.Кредиторите с приети вземания имат право на глас съобразно на частта на техните вземания от общия размер на вземанията.По преценка на съда право на глас може да се предостави на два вида кредитори с неприети вземания:кредитори по предявени искове преди откриване на ПН,когато спряното производство е продължено с участието на длъжника или синдика поради неприемане на взеимането и кредитори с неприети вземания,но само ако са обжалвали съдебното решене за одобряване на списъка на приетите от синдика вземания.Обикновеното събрание се свиква от съда,като поканата се обнародва.То се провежда независимо от броя на присъстващите кредитори.Решенията на събранието могат да бъдат отменени от съда.Легитимирани да искат отмяна са длъжникът и кредитор с право на глас.
3.Комитет на кредиторите.Той е факултативен орган.Оибикновено такъв орган се избира по решение на събранието на кредиторите,когато длъжникът извършва по-значителна по обем или по-разнообразна по съдържание дейност и бройт на кредиторите е по-голям.КК се състои от 3 до 9 души.Задължително член трябва да е поне един кредитор с обезпечено вземане и поне един кредитор с необезпечено вземане.Компетентността на КК включва извършването на три групи действия:
1. проверка на търг.книги и съдържанието на касата,което трябва да се проверява поне 1 път на месец,като съдът следва да се уведоми за резултатът от проверката;
2. свикване чрез съда на събрание на кредиторите и представяне пред него на доклад за дейността на комитета;
3. подпомагане на синдика и контрол върху неговите действия.При упражняване на този контрол комитетът може да иска от синдика представяне на отчети и даване на обяснения.КК има право да прави възражения по окончателния отчет на синдика,както и да прави предложения до съда за освобождаване на синдика;