81. Обезпечителни и охранителни действия в производството по несъстоятелност.

Запазването и попълването на масата на несъстоятелността, което е на вниманието на съда при откриване на производството по несъстоятелността, се осигурява чрез допуснатите от него обезпечителни мерки с постановеното решение.Обезпечителни мерки: налагане на възбрана върху недвижим имот, запор върху движимите вещи и вземания или други от този род върху имуществото на длъжника.
Възбраната върху недвижимите имоти на длъжника се вписва в нотариалните книги въз основа на обявлението в ДВ за откриване на производството по несъстоятелност.При констатирана от страна на съда реална опасност от накърняване на имуществото на длъжника той се разпорежда за извършване на запечатване на помещения, обурудване, превозни средства и др., в които се съхраняват вещи на длъжника.Запечатването се извършва по разпореждане на съда от съдия-изпълнител в 1-дневен срок от получаването му.
След като са направени обезпеченията и са взети неотложни охранителни мерки за външното опазване на имуществото на длъжника, започват действията на синдика.В 3-дневен срок от встъпването му той трябва да поиска разрешение от съда за вдигане на печатите и за извършване на опис на недвижими и движими вещи, пари, ценности, ЦК, договори и др., на вземанията на длъжника и на намиращите се във владение на трети лица вещи.Описът се извършва от синдика и съдия-изпълнител.