80. Попълване на масата на несъстоятелността.Отменителни искове.

Маса на несъстоятелността включва всички имуществени права - както настоящи, така и бъдещи. Тя включва само имуществени секвестируеми права. Масата на несъстоятелността служи за удовлетворяване на кредиторите. Особени хипотези:
1) В масата се включват и особени права, които засягат физически лица (ЕТ). 2) С откриването на производството спрямо персонално дружество се открива несъстоятелност и на съдружниците; Масата на несъстоятелността служи за удовлетворяване на кредиторите: 1) Масата на несъстоятелността служи за удовлетворяване на всички кредитори по търговски и нетърговски вземания. 2) Нови кредитори - вземанията им са възникнали след датата на откриване на производството по несъстоятелност до обявяване на решението за несъстоятелността.
Запазването и попълването на масата на несъстоятелността е свързано не само с мерки с процесуален характер, но и с материалноправни последици от решението за откриване на производството по несъстоятелност:ТЗ урежда 3 вида недействителност на сделки и действия, които се извършват от длъжника.1) Сделки и действия, извършени 1) след датата на решението за откриване на производството и 2) не по установения ред - напр. без съгласие на синдика. Това са 3 типа сделки:
а. Изпълнение на задължение, възникнало преди откриване на производството; б. Учредяване на залог или ипотека;.
в. Сделка с право или вещ от масата на несъстоятелността.
2) Сделки и действия, извършени в подозрителния период - между датата на неплатежоспособност/свръхзадълженост и датата на решението за откриване на производството. Това са главно сделки с безвъзмезден характер, при които е нарушена еквивалентността.
а. Изпълнението на парично задължение е забранено, защото парите са най-ликвидни и не трябва да напускат масата на несъстоятелността.
б. Безвъзмездни сделки.
в. Учредяване на залог, ипотека или друго обезпечение.
г. Възмездни сделки, при които даденото надхвърля значително полученото.
3) недействителни не по право сделки, а недействителността се прогласява с особени павлови искове.
Увредените кредитори могат на общо основание да водят иск, но той ще се води пред съда по несъстоятелност.Особено право на прихващане:
1) Правото на прихващане принадлежи на кредитора.
2) Прихващането е относително недействително, ако кредиторът към момента на възникване на неговото вземане и задължение е знаел, че длъжникът е свръхзадължен/неплатежоспособен или има искане за откриване на производство по несъстоятелност.
3) Извършеното след датата на неплатежоспособността/свръхзадължеността прихващане е относително недействително (по отношение на кредиторите) по право освен за частта, която съответния кредитор, срещу когото се прави прихващането, би получил при осребряване на имуществото.