17. Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа и правата на човека. Ролята на неправителствените организации за защита правата на човека

През 1973г. тя започва съществуването си като Съвещание за сигурност и сътрудничество в Европа – това е т.нар. Хелзингски процес. То започва работа в обстановката на Студената война, като целта му е диалог между Изтока и Запада, преодоляване на дистанцията между двата блока, студеният политически климат и произтичащите от него интриги. Със заключителният акт от Хелзинки от 1975г. държавите (всички европейски държави плюс САЩ и Канада) поемат политически ангажимент за сътрудничество и подобряване на статуквото в няколко области, свързани пряко или косвено с ПЧ – контакти между хората (в това число събиране на разделени семейства, стимулиране правото на пътуване и изобщо разширяване на контактите между хората от двата блока, подобряване разпространяването, достъпа и обмена на информация, сътрудничество в областта на образованието, науката и др.). След демократичните промени обаче и след преодоляване обстановката на Студената война въобще ОССЕ, макар и организационно останала без предмет, намери новото си лице – то е трасирано от съвещанието в Копенхаген през 1990г., което се нарича Съвещание по човешкото измерение, в следствие на което държавите поемат ангажименти за по-пълно гарантиране на ПЧ в следните области: осъществяване на правосъдието, участие в избори, свобода на съвестта, мисълта, религията, право на свободно движение. Понастоящем ОССЕ се ангажира предимно с подпомагане на демократичните процеси в т.нар. нови демокрации. След разпадането на СССР, към нея се присъединиха и азиатски страни – Казахстан, Таджикистан, Тюркменистан. Днес приоритет на организацията са изборите в новите държави, решаването на локалните конфликти, достъпът до правосъдие в тези държави и други отделни въпроси на ПЧ.

Неправителствените организации допълват държавните функции, особено що се касае до ПЧ. ПЧ са ангажимент на държавата. Неправителствените организации обикновено осъществяват допълващи държавните действия функции. В нередки случаи те се явяват коректив на действията на държавата.Неправителствените организации са обикновено специализирани. Работят в отделни направления, което им позволява детайлно да анализират нерешените проблеми, да извършват сравнителни проучвания, както и непосредствено да съдействат за решаването им.
На редица неправителствени организации е предоставен т.нар. консултативен статут при ООН, Се и т.нл Искат се от тях доклади за състоянието на ПЧ в отделните странил На тях Се гледа като на един партньор на държавата, а има и междуправителствени организации за осъществяване защитата на определени граждански права. По правило неправителствените организации се занимават с правата на хората, които се намират в неравностойно положение.
- Amnesty International
- Международна Хелзингска федерация
- Българско сдружение за честни избори и граждански права
- Български Хелзингски комитет
- Български адвокати за ПЧ
- ЧП без граници
- ANIMUS(женска организация)