7. Специфика в правозащитната функция на следствието.

Следователите извършват предварително следствие по наказателни дела в предвидените от закона случаи. При изпълнение на задълженията си следователите осъществяват процесуално ръководство на органите, натоварени с отделни процесуални задачи или функции в наказателното производство. Следствените служби в Република България са Националната следствена служба и окръжните следствени служби. В София има Столична следствена служба с компетентност на окръжна следствена служба. Националната следствена служба се ръководи от директор, който: представлява Националната следствена служба; внася във Висшия съдебен съвет проект за бюджет на следствените служби; осъществява организационно, административно и методическо ръководство на следователите и служителите от Националната следствена служба и окръжните следствени служби, изготвя годишен доклад за дейността на всички следствени служби и го изпраща за включване в обобщения годишен доклад. Необходимо е да се изградят и районни следствени служби за по ефективно функциониране на следствието България 85% от предварителните производства се извършва от дознателите ,които са към системата на Министерството на вътрешните работи, но дознателите нямат статут на магистрати. Актуален е проблемите с техническите средства за извършване на предварително събиране на доказателства.