79. Действие на решението за откриване на производство по несъстоятелност спрямо длъжника и трети лица.

Характерът на решението е комбинация от няколко акта:
1) Налагат се обезпечителни мерки - решението е акт за допускане и постановяване на обезпечителни мерки.
2) Назначава се временен синдик - акт на безспорна администрация (административен акт).
3) Декларативно-конститутивно действие - декларативно е, защото се установяват факти по делото (материалноправните условия за откриването, длъжник, неплатежоспособност), конститутивно е, защото поставя началото на същинското производство по несъстоятелност.
4) Материално-правно конститутивно действие, защото известна категория сделки след решението са недействителни.
Ако е видно, че продължаването на дейността е опасно (би увредило масата на несъстоятелността), съдът може да обяви длъжника в несъстоятелност и да прекрати дейността му - заедно с откриване на производството или по-късно. Искане в тази насока могат да правят всички. Има разлика между обявяване на несъстоятелността и откриване на производството - в производството има оздравителен план, т.е. кредиторите да се удовлетворят от печалбата, а не от имуществото.
Прекратява се производството, ако длъжникът няма достатъчно имущество за покриване на разноските. Това може да се избегне, ако кредитор предплати необходимата сума. Съдът може да отхвърли молбата - две алтернативни причини:
1) ако затрудненията са временни;2) ако длъжникът има достатъчно имущество и интересите на кредиторите не са застрашени
Всяко едно решение може да се обжалва пред АС и ВКС - триинстанционно производство за тези 4 вида решения.
Последици от решението:1.За длъжника:1) Длъжникът може да е лишен от право да управлява и да се разпорежда с имуществото си; 2) Прекратяване на търговската дейност - не е задължително.3) Задължение за съдействие, което да предоставя на съда и на синдика.
За третите лица: 1) Непаричните задължения на длъжника по силата на закона се превръщат в парични задължения по пазарната им стойност към датата на решението за откриване на производството.2) Задълженията на третите лица стават изискуеми от деня на обнародване на решението в ДВ; 3) Кредиторите предявяват своите вземания в производството по несъстостоятелността и затова всички спорове се гледат от един и същи съд и кредиторите по-лесно могат да оспорват своите вземания.4) Изпълнителните производства се спират.