77. Откриване на производство по несъстоятелност.Предпоставки.Компетентен съд.Инициатива.

Откриването на производството по несъстоятелност изисква наличието на 2 типа предпоставки:
1. Материално-правни предпоставки:
1) Производство по несъстоятелност може да се открие само по отношение на търговец по смисъла на ТЗ. ТЗ урежда 3 изключения от това правило:
а. Не може да се открие производство по несъстоятелност за търговец публично предприятие, което упражнява държавен монопол или е създадено със специален закон – за тази категория търговци несъстоятелността се урежда отделно.
б. Не може да се открие производство по несъстоятелност по отношение на банка или на застрахователно дружество, защото за тях има ред по специални закони.
в. Не може да се открие производство по несъстоятелност по отношение и на други търговци, за които е предвидено изключение в специален закон.
2) Законът допуска обаче и обратната хипотеза – нетърговци, за които може да се открие производство по несъстоятелност:
а. тайният съдружник в дружество със съучастие, при откриване на производство по несъстоятелност срещу явния;
б. неограничено отговорните съдружници в персонални дружества, при откриване на производство срещу дружеството;
в. откриване на производство по несъстоятелност срещу несъществуващо лице /за починал или за заличен в търговския регистър едноличен търговец, ако преди смъртта, той е бил неплатежоспособен/
3) Неплатежоспособност –Неплатежоспособен е търговец, който не е в състояние да изпълни изискуемо и установено по основание във фазата по разглеждане на молбата за откриване на производство по несъстоятелност парично задължение по търговска сделка или публичноправно задължение към държавата и общините, свързано с търговската му дейност.
Задължението трябва да е парично и изискуемо. Задължението трябва да е по търговска сделка.
4) Второто основание за откриване на производството е свръхзадълженост - само за капиталови ТД. Свръхзадълженост е налице, когато имуществото на длъжника не е достатъчно да покрие паричните вземания (имуществените задължения). Това основание самостоятелно е достатъчно за откриване на производството.
Формална предпоставка е съдебно решение за откриване на производство по несъстоятелност. То се постановява от компетентния съд (ОС) по седалището на търговеца. Единствен компетентен съд е окръжният съд по седалището на търговеца, независимо от р-ра на масата на несъстоятелността или на вземанията.той може: да решава различни спорове; да разпорежда извършването на охранителни действия; да допуска обезпечителни мерки;Решението е акт, с който завършва цялата поредица от процесуални действия.Инициативата за откриване на производство по несъст. принадлежи на:1/.длъжника;2/.на негов кредитор по търг.сделка;3/.на ликвидатора.