75. Договор за стоков контрол. Определение.Х-ка.Права и задължения на страните.Прекратяване на договора.

Договорът за стоков контрол е съглашение, по силата на което контрольорът се задължава, като използва специални знания, да направи безпристрастно сравнение между изискваното и действителното състояние или само да установи състоянието на стока или услуга и за констатираното да издаде удостоверение, а възложителят да осигури извършваното на контрола и да заплати полагащото се възнаграждение на контрольора.
Х-ка: двустранен, възмезден, консесуален и неформален.
Договорът за стоков контрол има за предмет извършването на контролна дейност върху определени стоки или услуги.
Страни по договора могат да бъдат ФЛ и ЮЛ.Контрольор може да бъде лице, което има признато по законен ред право да извършва стоков контрол.Възложител може да бъде всяко лице, което има стопански интрес от извършване на проверки и е в състояние да обезпечи достъп на контрольора до подлежащите на проверка стоки, респ.услуги.
Задължения на контрольора:
-да извърши контрола в предвидените в закона или в договора обем и начин;
-да направи безпристрастно сравнение между изискваното и действителното състояние на стоките или услугите;
-да пази, когато това е предвидено в договора, мостри в седалището си не по-малко то 6 месеца от получаването им;
-за установеното при извършване на контрола да издаде дъответно удостоверение/сертификат/.
Задължения на възложителя:
-да осигури на контрольора достъп до предмета на контрола;
-да окаже съдействие на контрольора при изпълнение на задълженията му;
-да уреди въпроса с разходите, свързани с извършването на контролните операции;
-да заплати на контрольора уговореното възнаграждение за извършената работа;
Прекратяване:прекратява се с изпълнението на поетите от контрольора задължения.Той ще се прекрати и при неизпълнение на задължението на възложителя да осигури достъп до предмета на контрола.Исковете се погасяват с 1-годишна давност.