74. Лицензионен договор.Определение.Х-ка.Права и задължения на страните.Прекратяване на лицензионния договор.

С договора за лицензия носителят на право върху изобретение, полезен модел, промишлен дизайн, марка, топология на интегрална схема или производствен опит - лицензодател, отстъпва срещу възнаграждение изцяло или отчасти на лицензополучателя ползването му. Този договор е двустранен, консесуален,формален, възмезден и комутативен.С него носителя на юридическо има фактическо право върху обекта на индустриална собственост отстъпва срещу уговорено възнаграждение и при уговорени условия на другата страна /лицензополучателя/ изцяло или частично ползването на свое монополно право. Договорите за лицензия могат да бъдат :
1.изключителни при което собственикът на предмета , на вещта , прехвърля на другата страна в пълен обем правата върху предмета или веща.
2.Пълна лицензия при която собственикът на лицензията ограничава закупилия лицензията до определена територия или до пазар
3.Обикновенна лицензия – При която основната фирма /собственика на лицензията/ я продава и предлага на неограничен брой лицензополучатели като може да договаря единствено обемите на произвежданите продукции. Този договор се сключва за срок който не може да бъде по голям от срока на действие на патента.
Страни по договора са лицензодател/лицензиант/ и лицензополучател/лицензиар/.
Задължения на лицензополучателя:
- да пази в тайна сведенията за непатентованото изобретение;
-да осигурява качеството на стоката при лицензия на търговска марка;
-да означава с търговска марка стоката, за която му е предоставена лицензията;
-да заплати уговореното задължение.Съществуват 3 форми на плащане:еднократно, процентни отчисления;комбинирано плащане;
Задължения на лицензодателя:
-да предостави лицензия на лицензополучателя за използване предмета на договора;
-да гарантира качествата на предмета на лицензионния договор, т.е. отличителните му черти в сравнение с известните;
Прекратяване:
-безсрочният лицензионния договор се прекратява с писмено предизвестие на една от страните;
-ако срокът за предизвестие не е определен с договора,той е 6 месеца, но лицензодателят не може да прекрати договора, преди да е изтекла първата година от действието му;