72. Чек.Определение.Х-ка. Видове чекова способност.Прехвърляне на чек. Отговорност за плащане на чека.Пресечен чек и чек за минаване по сметка.Обратен иск поради неплащане.Давност.

Чекът е особен вид движима вещ,частен документ,конститутивна ценна книга,абсолютна търговска сделка,която е едностранна,фор-мална,безусловна и абстрактна.Чекът също е извънсъдебно изпълнително основание.Той също предпоставя три правоотношения между три субекта – издател, поемател и платец,като двете вътрешни правоотношения са каузални(на покритие и валутно),а външното е абстрактно.
Характеристика.
1Чекът е ЦК.
1) Той може да бъде на заповед, поименен или на приносител.
а. Ако чекът е издаден в полза на определено лице – значи е на заповед.
б. Ако е издаден в полза на определено лице и включва клауза “не на заповед” значи е на поименен.
в. Ако в чекът липсва името на поемателя, значи е на приносител.
В зависимост от уговорките съществуват още 2 вида чек:
2) Пресечен чек – съдържа 2 успоредни линии върху лицевата на ЦК (пресичането може да бъде по вертикал, диагонал или хоризонтал). Пресичането може да бъде:
а. Общо – плаща се само на банка.б. Специално – ако между линиите е посочено име на банка, плаща се само на тази банка.Може да се премине от общо към специално пресичане, но не и обратно. Ако се плати в нарушение на изискванията, плащането е валидно, но се отговаря за вреди в рамките на сумата. Пресичането става чрез поставяне на две успоредни линии върху лицевата страна на чека.По правило целта на пресичането е да се отстрани възможнността за плащане на нелегитимирано лице и за заместване на плащането в брой с безкасово плащане между банките.Пресичането на чека може да бъде общо или специално.При общото пресичане мястото между двете линии не се попълва или се включва реквизит “банка” или друг равнозначен израз.Такъв чек може да бъде платен само на банка или на клиент на платеца,които получават сумата от свое име. Пресичането на чека е специално,ако между двете линии е написано наименованието на конкретна банка.Такъв чек е платим само на посочената банка,а ако тя е платецът – на неин клиент.Специалното пресичане може да бъде само едно. Две се допускат само ако едното е за плащане чрез уравнителна камара.

3) Чек с уговорка “за минаване по сметка”. Тази уговорка трябва да е на лицевата страна на ЦК и означава, че по чека може да се плати само безкасово.Целта на този чек е да забрани плащането в брой.Забранителният реквизит трябва да се впише върху лицевата страна на чека с думите “за минаване по сметка” или друг равнозначен израз.Този реквизит не може да се отмени или измени.Ако вписаният реквизит се зачертае това няма правно действие.

4) Още 2 вида чек:
а. Обикновен – издава се срещу банкова сметка (най-често разплащателна), от която могат да се правят и други плащания.
б. Лимитиран – издава се срещу банкова сметка (по правило акредитивна), по която се извършват само плащания по чекове.
2. Чекът като сделка . Чекът е едностранна, формална сделка, с която издателят нарежда на платеца да се плати определена сума. Особености на чека:
1) Чекът е платежно средство и се плаща в много кратки срокове от издаването му. За чекът е неприсъща кредитната функция на другите менителнични ефекти.
2) По чекът не се уговаря лихва, тъй като се плаща веднага.
3) Чекът не се приема (акцептирането е забранено).
4) Платец по чека е само банка, тъй като той е платежно средство.

Страни по чека – издател, поемател и платец. Всеки може да бъде издател, стига да е дееспособен. Платецът е само банка. Не може издателят да е платец, освен ако един клон на банка не издаде чек срещу друг клон. Може поемателят да е издател в случай, че се “тегли” чек в собствена полза.
Давност-Обратните искове на приносителя срещу джирантите, издателя и поръчителите по чека се погасяват с шестмесечна давност от деня на предявяването или от деня на изтичане на срока за предявяване. Обратните искове на джиранта срещу всички отговорни към него лица се погасяват с шестмесечна давност от деня, в който е платил чека, или от деня, когато срещу него е предявен иск.
Ако чекът е на приносител се прехвърля с предаване – транслативна сделка с реален елемент. Чекът на приносител може да се джиросва като джирантът отговаря за задълженията. Ако чекът е поименен се прехвърля с цесия.