71. Запис на заповед.Определение.Х-ка.Препращане към правната уредба на менителницата.Задължения на издателя.

Записа на заповед-едностранно волеизявление, с което едно лице - издател - се задължава да заплати определена парична сума на друго лице - ремитент или поемател на записа на заповед. Разликата с менителницата е, че записът на заповед е обещание за плащане, а не нареждане за плащане. Х-ка – едностранна, формална сделка, с която издателят обещава да заплати на поемателя на падежа определена сума пари. Това означава, че по записа на заповед има само 2 лица – издател и поемател (без платец). Прекият длъжник е издател, той отговаря като приелия платец.
Записът на заповед съдържа:1. наименованието "запис на заповед" в текста на документа на езика, на който е написан;2. безусловно обещание да се плати определена сума пари;3. падеж;4. място на плащането;5. името на лицето, на което или на заповедта на което трябва да се плати;6. дата и място на издаването;7. подпис на издателя.
Записът на заповед не се приема, тъй като няма платец. Издателят е пряк длъжник, а регресни длъжници са джирантите, които отговарят ако издателят не плати.
Различия между запис на заповед и менителница:1. При менителницата има мандат, нареждане за плащане, а при записът на заповед обещание за плащане.2. При записът на заповед няма платец.3. Няма предявяване за приемане, тъй като издателят е приел записът на заповед като го е издал.4. Издателят е пряк длъжник и ако плати няма регрес.