6. Субекти на правата на интелектуална собственост. Правоспособност и дееспособност. Особености.

Става въпрос за авторското и патентното право (не толкова марки и др./пр. - те са въпрос на нелоялна конкуренция, не се говори толкова за авторство).
Кои са правоспособни и дееспособни физически лица: всеки роден жив и жизнеспособен до настъпване на мозъчната смърт. Физическите лица под 14 г. според ЗЛС са недееспособни, под 18 г. се нуждаят от съдействието на родители. Въпросът е дали е правно действие създаването на произведение или създаването на изобретение; ограничено запретени. ЗЛС говори за правни действия, а не за правни сделки. Правомерните юридически факти са събития и действия. Действията са сделки (централният елемент е воля, насочена към определен правен резултат) и правни действия в широк смисъл (човешко поведение, но намерението не е насочено към този резултат, а само да се постигне това, което се прави). Създаване на произведение, на изобретение, на полезен модел са постъпки. Тълкуване в теорията: всъщност разпоредбите на ЗЛС са охранителни (да не си навредят непълнолетните и малолетните), “правни действия” се тълкува по-скоро като “правни сделки”. Е. Марков: произведенията и изобретенията не са в една група - и двете са действия, произведенията са постъпки (волята не е насочена към придобиване на права, а към създаване на патент), създаване на изобретения - не са толкова резултативни актове (не е нужно обективиране както при произведенията, обективира се в заявката, но в един друг, откъснат момент). Има и трета категория юридически факти - факти от душевния мир; Е. Марков: създаването на изобретение е по-скоро такъв факт - чл. 11 - информацията не е самото изобретение, макар да е свързана с него: изобретението съществува преди разгласяването; ако изобретението не е патентовано, то е ноу-хау (знание, опит).