6. Пазарно равновесие - условия, изместване на кривите на търсене и предлагане и формиране на пазарната цена. Влияние на времевия период за установяване на пазарното равновесие.

То е налице, когато количеството на потребителителското търсене съвпада с количеството на производственото предлагане. То гарантира на продавачите реализация на тяхната стока, а на потребителите, че ще намерят блага за своите потребности.

>> При по-ниска цена се получава недостиг, тъй като предлаганото количество е по-малко от търсеното. А когато цената е по-висока от равновесната, излишната продукция ще я тласка надолу към равновесната. Следователно, пазарът се стреми да достигне своето равновесие.

>> Излишно търсене: състояние на пазара на една стока, при което потребителите биха избрали да купуват от стоката повече, отколкото има в наличност на преобладаващата цена.
>> Излишно предлагане: състояние на пазара на една стока, при което за продажба е налице по-голямо количество от стоката, отколкото купувачите са готови да закупят на преобладаващата цена.
>> Времеви периоди: Алфред Маршал разграничава три периода за реакция спрямо промяната на пазара: моментен, краткосрочен и дългосрочен.

- при моментното (текущо) равновесие няма приспособяване на производството, реакцията засяга само цените и равновесието се установява при неизменно количество на предлагането и промяна на цените.

- при краткосрочното равновесие има приспособяване на предлагането в резултат само на няколко променливи, като труда и суровините. Равновесното положение се постига чрез по-малки промени в количеството и по-големи в цената.

- при дългосрочното равновесие цените се увеличават минимално, а производството нараства максимално, приспособяват се всички променливи, от които зависи предлагането.

За поддържане на моментното равновесие се използва ценовата политика, за крактосрочното - ресурсната тактика, а за дългосрочното се приема инвестиционна стратегия.

Пазарното равновсие е нужния компромис от страна на потребителя и от страна на производителя с цел съвпадане на коиличеството на търсене и количеството на предлагане по повод цената на дадена стока,стоки.
Пазарен излишък или пазарен дефицит по тази логика се наблюдава, когато е изместена точката на пазарното равновеси. Това може да е в резултат на цената - ако тя е по-голяма от равновесната имаме положение на пазарен излишък, сформира се натиск на цената отгоре с цел достигане на равновесието. Ако цената на дадена стока е по-ниска от равновесната (спад на цените), тогава имаме положение на пазарен дефицит, тъй като търсенето ще се увеличи, но производителя няма да има интерес да произвежда - може да се стигне до сформиране на черен пазар. Сформира се натиск на цената отдолу с цел достигане на равновесното положение.
Освен цената на стоката има и ред др. неценови детерминанти, които влияят на пазарното равновеси. Такива са увеличаването или намаляването на дохода на потребиля, увеличаване или намаляване цената на ресурсите за производителя.
При пресичането на кривите на търсене и предлагане в първия случай наблюдаваме изместване на кривата на търсене, с което се измества точката на равновесие - имаме дефицит или излишък на количеството на стоката. Независимо от това на къде се измества търсенето, обаче, равновесието и количеството са винаги в една посока.
Във втория случай, когато са се променили цените на ресурсите в производството за потребителя, вече се променя не кривата на търсенето, а кривата на предлагането - при високи цени на ресурсите тя се измества наляво, а при по-ниски - надясно. Отново, обаче, независимо накъде се измества кривата на предлагането, равновесната цена и равновесното количество се изменят заедно в една и съща посока.