6. Специфика в правозащитната дейност на прокуратурата.

Прокуратурата е единна и централизирана. Всеки прокурор е подчинен на съответния по-горестоящ по длъжност, а всички - на главния прокурор, а това означава че горестоящият може да вземе функциите на долустоящия прокурор. Главния прокурор може да сезира Конституционния съд. Главният прокурор осъществява надзор за законност и методическо ръководство върху дейността на всички прокурори. Главният прокурор лично или чрез определени от него прокурори извършва ревизии и контролира работата на всички прокурори. Главният прокурор всяка година до 31 март предоставя на президента, на Народното събрание и на Министерския съвет доклад за дейността на прокуратурата по спазване на законността. Всички актове и действия на прокурора могат да бъдат обжалвани пред непосредствено по-горестоящата прокуратура, освен ако подлежат на съдебен контрол. При осъществяване на своята дейност прокурорите са независими от съда. Прокуратурата следи за спазване на законността, като: привлича по установените в закона ред и срок към отговорност лицата, които са извършили престъпления, и поддържа обвинението по наказателни дела от общ характер; упражнява надзор при изпълнението на наказателните и други принудителни мерки; предприема действия за отмяна на незаконосъобразни актове и за възстановяване в бързи и неотложни случаи на самоуправно нарушени права; в предвидените от закона случаи участва в граждански и административни дела.