68. Банкови сделки. Определение.Х-ка.Отделни видове банкови сделки.

Банкови сделки - това са всички видови сделки, които обслужват паричното обръщение. Банкови сделки по занятие се извършват само от специални търговци – 3 вида: 1) търговски банки; 2) финансови къщи; 3) обменни бюра.
Търговските банки са АД, който по занятие извършват банкови сделки и са получили лицензия по реда на ЗБ от централната банка. Търговските банки (ТБ) имат следните особености:
1) Те са само АД (може и кооперации, но не се срещан в практиката).
2) Търговци със специален предмет на дейност – само банкови сделки.
3) Търговци със специална правоспособност, която се определя от лицензията на ЦБ (индивидуален административен
Видове банкови сделки :
1) В зависимост от положението на банката: обикновено е сума пари.
1.Активни - договор за банков кредит
2.Пасивни - договор за банков влог или банкова сметка.
3.Неутрални - банката играе ролята на посредник. Те са в зависимост от това дали банката е кредитор или длъжник.
2) Според, лицата които ги извършват:
а. изключителни, извършват се само от ТБ – напр. банков влог и банков кредит, сконтови сделки, депозит на ценности, договорът за банкова касетка, издаването и управлението на банкови карти и т.н.
б. неизключителни, извършват се и от небанкови финансови институции – финансов лизинг, сделки с фючърси и опции.
3) Основни сделки – банков кредит, банков влог, разплащателни сметки.