67. Договор за текуща сметка.Определение.Х-ка.Действие.

С договора за текуща сметка две лица, поне едното от които е търговец, може да се уговори, вземанията и задълженията, породени от взаимните им отношения, да се водят в една сметка, която се приключва периодично. Страната, в полза на която при приключването има остатък, може да го иска заедно с лихва от деня на приключването на сметката и когато в нея вече са включени лихви.
Х-ки:1.да е сключен договор, и то специален.2.поне 1 от страните по договора да е търговец.3.вземанията и задълженията между страните трябва да са взаимни и еднородни, изразени в пари или в други единици.4.текущата сметка да се приключва периодично-примерно всеки 3 или 6 месеца.Полученият остатък от приключването на текущата сметка се нарича салдо.
Действие на договора за текуща сметка.В текущата сметка се вписват само такива престации, чието реализиране създава вземане или задължение с паричен х-ер за противната страна.Сключването на договора за текуща сметка и вписването на вземанията в текуща сметка пораждат следните правни последици:1/.отсрочва се изискуемостта на вземанията до приключването на салдото;2/.изгубва се индивидуалността на отделните вземания.3/.до приключването на салдото не тече никаква давност.
Приключването на сметката се извършва в края на календарната година, ако не е уговорено друго, като се потвърждава писмено от страните. Ако волеизявлението на някоя от страните е недействително, искът може да се предяви в едногодишен срок от извършването му.