66. Договор за застраховка.Понятие.Х-ка.Сключване.Предмет. Права и задължения на страниете преди и след настъпването на застрахователното събитие.Давност.

С договора за застраховка застрахователят се задължава да поеме определен риск и при настъпване на застрахователно събитие да заплати на застрахования или на 3то получаващо лице застрахователно обезщетение или застрахователна сума, а застрахования се задължава да заплати премия. Договорът е двустранен, възмезден, формален (сключва се във вид на застрахователна полица или на друг писмен акт). Това е алеаторен договор, тъй като обемът на престацията на застрахователя не е известен в момента на сключване на договора.Договорът за застраховка не е разновидност на друг вид договор и има различни особености. Страните не изпълняват задълженията си едновременно, а по различно време, т.е. много от общите правила за двустранните договори не се прилагат – възражение за неизпълнен договор, разваляне и т.н.
Застрахователното правоотношение се характеризира с две съществени задължения :
- задължение на застрахования да заплаща застрахователната премия;
- задължение на застрахователя при настъпване на застрахователното събитие да заплати застрахователното обезщетение.Застраховането бива 2 вида :Задължително застраховане и доброволно застраховане.
Страни – застраховател и застрахован. Застрахован може да бъде всеки. Застраховащият е страна по договора и дължи застрахователните премии, предмет на застраховането обаче са блага (лични или имуществени) на друго лице – застрахован, който при настъпване на застрахователното събитие ще получи застрахователната сума. Застрахователят е търговец, тъй като застрахователният договор е абсолютна търговска сделка. Застрахователят не може да осъществява друга търговска дейност, включително охранителна. Застраховането е сключване по занятие на застрахователни договори. Изисквания към застрахователя: 1) Застраховател може да бъде:
а. АД (при определен размер на капитала, видове акции, активи и пасиви);
б. Взаимозастрахователна кооперация – това е кооперация, всички членове, на която са и застраховани лица.
в. Клон на чуждестранен застраховател.
2) Застрахователят трябва да е лицензиран, т.е. трябва да му се издаде разрешение, което е индивидуален административен акт. 3) Разрешението определя правоспособността на застрахователя – могат да се извършват само такива дейности, които са включени в разрешението.
Задължения на страните:1) Задължения на застрахователя. Той има едно основно задължение: да предостави застрахователното обезщетение, т.е. при настъпване на застрахователното събитие, което засяга застрахователния риск, който е покрит да изплати застрахователно обезщетение при имуществените и застрахователната суми при личните застраховки.2) Задължения на застрахования (общ преглед):
а. Да заплати застрахователната премия.
б. Да съобщи на застрахователя при сключването на договора и след това за обстоятелства, които имат съществено значение за естеството и степента на риска.
в. Да не причинява събитието.
г. Само при имуществените застраховки – да подържа вещта в изправност като взема необходимите предпазни мерки.
д. Да съобщи на застрахователя за събитието и причините, които са го породили.
е. Да допусне застрахователя да направи оглед и да му даде необходимите документи и сведения, свързани с установяването на събитието и размера на вредите.
ж. Да съдейства на застрахователя за ограничаване на вредите.
Видове застрахователни договори:
1.Според предмета, вида на благото, който се покрива със застрахователния договор:
1) Имуществени застраховки; 2) Застраховки живот и злополука. 3) Застраховка гражданска отговорност;
2.Според това дали съществува задължение за застраховане или не:
1) Задължителни; – застрахованият има задължение да сключи застрахователен договор, което задължение произтича единствено от закона. 2) Доброволни – не съществува задължение за застраховане. По принцип застраховките са доброволни.
Сключване и форма на застрахователния договор.
1.Сключване – прилагат се правилата на ЗЗД. Особености:
1) Офертата се прави най-често от застрахования, а не от застрахователя.
2) Офертата трябва да съдържа: а) благото, чиято закрила се търси; б) застрахователните рискове; в) застрахователната премията; г) застрахователната сума; д) другите съществени елементи.
3) Пораждането на действие на договора, включва и плащане на първата вноска, освен ако не е уговорено друго.Договорът е формален, сключва се в писмена форма за действителност.Застрахователната полица трябва да съдържа: 1. имената и адресите на страните; 2. предмета на застраховката; 3. покрития риск; 4. срока на договора, както началото и края на застрахователното покритие; 5. застрахователната сума или начина на изчисляването й; 6. застрахователната премия или начина на изчисляването й, както и сроковете за нейното плащане; 7. датата и мястото на издаване;
8. подписи на страните.
Договорът за застраховка и правата по него се погасяват със специална давност – 3 години. Общата 5годишна давност е валидна само при застраховката гражданска отговорност. Давността започва да тече от настъпване на застрахователното събитие. Целта на по-кратката давност е по-бързото установяване на безспорност, трайност и стабилност в оборота.