65. Договор за превоз на товари по река Дунав.Понятие.Х-ка.Сключване.Права, задължения и отговорност на страниете.

Предложението за сключване на договора за превоз на товари се прави от изпращача.Адресат на това предложение е превозната организация.Предложението обхваща в себе си воляизявлението за сключването на договор за превоз и се придружава от предаване товара на превозната организация заедно със съответната товарителница.Приемането на предложението се изразява в даването на съгласие за извършване на превоз от превозната организация и приемането на товара със съответната товарителница. При консесуалните договори за превоз по море не е необходимо предаване и приемане на съответния товар.Достатъчно е само постигането на съгласие между страните, облечено в съответна форма.
Документи при договорите за превоз на товари.Договорите за превоз при всички видове транспорт се сключват в писмена форма.
1.Товарителница-съставя се от изпращача по отделен типов образец.С нейното подписване от оправомощено лице на превозната организация и с подпечатването й с дата и печат тя се превръща в двустранен документ.Товарителницата се съставя в 1 екземпляр и придружава товара.С приемането на товара и на товарителницата превозната организация издава на получателя разписка. Тя има доказателствена стойност и легитимират изпращача и получателя да се разпореждат с товара. В товарителницата се вписват следните данни:отправната гара или пристанище, името и адреса на получателя, конкретизирането на товара, подписите на изпращача и получателя и др.Превозната организация има право да проверява дали товарителницата е съставена правилно и да отказва да приеме товара, ако тя не е правилно съставена, както и правото да проверява верността на данните по
товарителницата.Правното значение на товарителницата се проявява в 2 насоки:1/.тя е изискване за действителността на превозния договор;2/.представлява основно доказателствено средство.Задължения на страните по договра за превоз на товари по р.Дунав. 1.Задължения на изпращача/товародателя/.Превозното правоотношение съдържа 2 групи задължения на изпращача по отношение на превозвача да предаде товара и да заплати възнаграждение за превоза.1/.Предаване на товара/основно задължение/. Предаването на товара става едновременно със сключването на договора-елемент е от ФС на сключването на договора за превоз. Предаването става чрез физическо връчване на товара от изпращача на превозна органицзация.При дребни пратки предаването се изчерпва с връчването им на превозната органицзация.При други товари предаването се осъществява чрез натоварването им на предоставените от превозната органицзация транспортни средства.Натоварването се извършва от изпращача.Мястото на предаване съвпада с мястото на натоварване на товара.Мястото на предаване, респ.на натоварване, е мястото, където съответната превозна организация е предоставила превозното средство-гара, пристанище, летище. 2/.Заплащане на превозното възнаграждение.Възнаграждението, което се дължи от изпращача на превозната организация, може да се раздели на 2 части:възнаграждение/цена/ за осъществяване на самата превозна дейност/основно възнаграждение/ и възнаграждение/такси/ за извършване на допълнителни дейности и услуги от страна на превозната организация.Ако възнаграждението не е платено от товародателя, то се плаща от получателя при приемане на товара.
2.Задължения на превозвача. Превозвачът има задължения в 3 направления:
1/.да приеме товара за превоз-осъществява се чрез предоставянето на съответни превозни средства на изпращача, приемането на натоварените превозни средства и подписването, респ.подпечатването на съответните документи;
2/.да превози товара- изразява се в пренасянето на товара от мястото на предназначението му.Обхваща 4 основни задължения на превозвача:а/.да извърши превоза;б/.да спази установените за превоза срокове;в/.да опази товара;г/.да изпълнява нарежданията на изпращача.
3/.да предаде товара на съответния получател-трябва да се спазят следните изисквания:а/.товарът да е пристигнал на местоназначението, определено от изпращача;б/.превозната организация да извести получателя за пристигането на предназначения за него товар;в/.превозната орг-я да предостави за разтоварване или да разтовари пристигналия товар.Права и задължения на получателя.С встъпването в превозното правоотношение получателят срещу задължението на превозната орг-я да предаде товара добива правото да иска от нея да му предаде товара.Превозната орг-я от своя страна има правото да иска от получателя да приеме адресирания до него товар.Получателят има спрямо превозната орг-я едно главно задължение – да приеме пристигналия и предназначен за него товар в опр.срокове.Приемането на товара от получателя има 2 задължения: 1/.да освободи товара – получава товарителницата или др.документи и придобива правото да проверява състоянието на товара;2/.да разтовари товара-получателят се задължава в опр.срок да извърши разтоварването сам или чрез съответна специализирана служба за тази дейност. Давност-искът за вреди по договора за превоз се погасява с е1-год. давност, чийто срок започва да тече от деня, в който са предадени на получателя, а когато не са предадени - от деня, в който е трябвало да му бъдат предадени.Отговорност.Превозните орг-ии носят отговорност, когато са допуснали виновно неизпълнение на своите задължения в следните случаи:1/.пълна или частична липса на товара;2/.повреждане на товара;3/.извършване на превоза със закъснение;