64. Обща авария.Понятие.Х-ка.Отграничаване от частната авария.Случаи и ред за разпределяне на щети, разходи и пожертвувания по обща авария.Правно значение на диспаша.

Общата авария са щетите, извънредните разходи, направени преднамерено и разумно за спасяване на кораба, товара и навлото от обща за тях опасност. Правилата за обща авария са : процедура по установяване, разглеждане и разпределение на щетите м/у страните в морското предприятие.Що е авария; 1) обща опасност – реална, а не предполагаема;Сериозността й се оценява с х-ра на морските рискове. Степента на опасност се съобразява с всеки конкретен случай. 2) действия по опазване на кораба,товара, навлото – ако отсъства един от тези елементи няма обща авария 3) щети – извънредни преднамерени осъществени разходи или пожертвования. Те са целенасочени и съзнателни. Разумния х-р на разходи и щети се оценява от конкретните обстоятелства. Основни елементи за частна авария са:
Щети, извънредни разходи, за спасяването на кораба, товара и навлото от обща за тях опасност. Характерните случаи на обща авария: щети от изхвърляне от борда на к-ба на товари при определени ситуации, както и възникване на повреди ка кораба и товара ; 2: щети предизвикани от гасене на пожар на борда включ. потапяне на горящ кораб; 3: щети от преднамерено засядане на к-ба , включ и щети от повреди на двигателя, причинени от усилия да се снеме к-ба от засядането, независимо от причината за засядането, както и извънреднит разходи за пренатоварване гориво ; 4: всички разходи по отбиването на кораб в прист за да се прикрие от бури както и отклонение от маршрута с цел да се опази кораба и товара.Съставяне на диспаш за обща авария.
Установяването на общата авария, на разходите и пожертвованията по нея и разпределението на вноските между кораба, товара и навлото се извършва от специални експерти – диспашори, съставящи особенно заключение – сметка, наречена диспаш. Процесът на разпределението на общата авария започва с отправяне на искане от заинтерисованите от това лица /корабособственик, товарособственик или застраховател/ до Бюрото на диспашорите за извършване на такова разпределение. Диспашорът разглежда искането, решава въпросът за това имало ли обща авария или не и съставя съотетно мотивирано постановление. Ако диспашорът признае наличието на обща авария, то в постановлението се посочва какви сведения и документи трябва да му бъдат представени. За издаденото постановеление относно вида на аварията, предмет на диспашорско производство се прави обявление в ДВ. След влизане в сила на постановлението на диспашора за наличие на обща авария, той веднага пристъпва към съставянето на диспаша. След събиране на доказателставата и изясняване на аварията от фактическа страна диспашора съставя диспаш. Заинтерисованите лица могат по исков път да успорят диспаша в 1-месечен срок от обявяването му в ДВ за окончателното съставяне на диспаша.