63. Коносамент.Правна природа.Съдържание.Действие.Видове коносаменти.Прехвърлянето им.

Коносамента е вид договор за превоз на товари по море. Той е едностран документ, издаван от превозвача или неговите представителиКоносам се издава след товаренето на к-ба. Изпращачът има право да поиска брой оригинали и копия на коносамента, което се отбелязва в самия коносамент. Коносамента остава на кораба с товара. Елементи на конос – страни по дог за превоз; товар; кораб; място за товарене и разтоварване; брой на издадени коносам; отбелязва се и вида на коносамента като ценна книга.Видове коносамент:С оглед на това дали е приет на борда на кораба или не е товара:1.Коносамент за натоварване (бордови коносамент);2.Коносамент за приемане за превоз (небордови коносамент);В зависимост от кои ще е издаден коносамента да бъде издаден от на името на определен получател (поименен коносамент); на заповед на посочения получател или на изпращача (коносамент на заповед) и на приносител.1.Поименен – издава се на името на определено лице, това е получателя, които обикновено е страна по договора за покупко-продажба. 2.Коносамент на заповед – има най-широко приложение. При него се проявява най-пълно товаро-разпоредителния документ. Може да бъде издаден на заповед на посочения получател или заповед на изпращача. В него задължително се вписва по чия заповед. Това става чрез джиро.3.Коносамент на приносител –легитимира като получател всяко лице, което представи коносамента и се прехвърля чрез простото му предаване.Директен коносамент –превозвачът се задължава да осигури превозването на целия превоз и от останалите превозвачи. Директния коносамент е ценна книга. Също може да бъде издаден като поименен, на заповед на приносител. Антидатиран коносамент-трябва да се посочи датата на документа, т.е. превозвача е длъжен да посочи точната дата на издаване на коносамента.Изпращачът може да откаже да приеме коносамент, който носи по-късна или по-ранна дата на издаване, но и той от своя страна може да има интерес да се постави такава дата различна от датата на издаване.