61. Договор за морски превоз на товари. Понятие.Х-ка.Видове. Сключване.Права, задължения и отговорност на страните.Основания за овобождаване от отговорност.

При консесуалните договори за превоз по море не е необходимо предаване и приемане на съответния товар.Достатъчно е само постигането на съгласие между страните, облечено в съответна форма.По този договор превозвачът се задължава срещу платено навло да превози до определено пристанище товар който предоставя или ще му предостави изпращачът и да предаде този товар на получател или на упълномощено от него лице. .Формата на договора е товарителницата.Тя се съставя от изпращача по отделен типов образец.С нейното подписване от оправомощено лице на превозната организация и с подпечатването й с дата и печат тя се превръща в двустранен документ.
Товарителницата се съставя в 1 екземпляр и придружава товара.С приемането на товара и на товарителницата превозната организация издава на получателя разписка-при жп транспорт, и квитанция-при крайбрежния воден транспорт.Разписката и квитанцията имат доказателствена стойност и легитимират изпращача и получателя да се разпореждат с товара.Разписката не е ценна книга, а квитанцията е ценна книга.В товарителницата се вписват следните данни:отправната гара или пристанище, името и адреса на получателя, конкретизирането на товара, подписите на изпращача и получателя и др.Превозната организация има право да проверява дали товарителницата е съставена правилно и да отказва да приеме товара, ако тя не е правилно съставена, както и правото да проверява верността на данните по товарителницата Видове: Чартърен договор- за превоз на товари и цял кораб с опр. част от товарното му простр. или определено корабно помещ. Чартърите уреждат отношенията между изпращача и превозвача.Те имат действие и по отношение на получателя, ако в коносамента респ.товарителницата, е възпроизведено съдържанието на чартъра или се препраща към документи, в които те са изложени.Коносамент- той се издава от съответното параходство, предава се на изпращача и съдържа едностранно изявление на превозната организация, че тя се задължава да предаде товара само на лице, което се яви легитимиран приносител на коносамента.Коносаментът урежда отношенията между превозната организация и получателя на товара.Издават се 3 вида коносаменти:1/.поименен коносамент т.е.на името на определен получател, той може да бъде прехвърлен чрез цесия.2/.коносамент “на заповед”, т.е.на заповедта на посочения получател или на изпращача;прехвърля се чрез джиро;3/.коносамент на приносителя;Коносаментът е доказателство, че товарът, означен в него, е приет за превоз и се намира на кораба.Той легитимира получателя, посочен в него, да се разпорежда и да получи товара.Задължението и отговорноста на морския превозвач
Задължението и отговорноста на морския превозвач възникват в момента, когато той поема грижата за товара и завършва с предаването им на получателя. Едно от главните и свързано с най- строга отговорност задължение на морския превозвач е да предостави мореходен кораб. К-ба трябва да бъде мореходен от започване на товаренето до момента в който започва пътуването. След започване на пътуването задължението за мореходност преминава в задължение за грижа за товара.. Морският превозвач отговаря за загуба, липса или повреда на товара. Превозвача отговаря от приемането на товарите до тяхното доставяне. Превозвачът не отговаря за щети, ако докаже, че те са дължат на действия на капитана или др. член на екипажа. Превозвачът ще се освободи от отговорнст при пожар за всяка щета понесена от товара в резултат на изгаряне, пушек, измокряне и др. Щетите от забавянето настъпват тогава когото превозвача не спази договорените срокове и достави на получателя приетия за превоз товар по-късно.