60. Договор за въздушен превоз на товари. Понятие.Х-ка.Сключване.Права, задължения и отговорност на страните.

Договорите за въздушен превоз на товари се сключват в писмена форма.
Товарителницата е основната форма на договора е товарителницата.Тя се съставя от изпращача по отделен типов образец.С нейното подписване от оправомощено лице на превозната организация и с подпечатването й с дата и печат тя се превръща в двустранен документ.Товарителницата се съставя в 1 екземпляр и придружава товара.С приемането на товара и на товарителницата превозната организация издава на получателя разписка-при жп транспорт, и квитанция-при крайбрежния воден транспорт.Разписката и квитанцията имат доказателствена стойност и легитимират изпращача и получателя да се разпореждат с товара.Разписката не е ценна книга, а квитанцията е ценна книга.В товарителницата се вписват следните данни:отправната гара или пристанище, името и адреса на получателя, конкретизирането на товара, подписите на изпращача и получателя и др.Превозната организация има право да проверява дали товарителницата е съставена правилно и да отказва да приеме товара, ако тя не е правилно съставена, както и правото да проверява верността на данните по
товарителницата.Липсата, нередовността или загубите й не влияят върху съществуването или действителността на договора за превоз. Изпращачът отговаря за правилността на сведенията, които вписва на товарителницата и дължи обезщетение за всяка вреда, произтичаща от неточността на дадените сведения. Той се дължи на приложени към товарителницата и документите, необходими за изпълнение на митническите и други формалности до предаване на товара на получателя. При предаване на товара за превоз изпращачът има възможност да обяви стойността на товара, както и да се разпорежда с него по пътя. Изпращачът е длъжен да заплати всички разноски, които възникват от правото му на разпореждане с товара. Правото му за разпореждане с товара се прекратява след като получателят предяви иск за предаване на товара след пристигането му в местоназначението. Товарът се смята за изгубен, ако не е пристигнал в 7-дневен срок от деня, в който е следвало да пристигне. Превозвачът е длъжен да уведоми получателя незабавно за пристигането на товара. Получателят има право да иска предаването на товара срещу заплащане на сумите, които тежат върху него. Превозвачът носи отговорност за липса и повреда на товара и за закъснение в доставянето му. Тази негова отговорност е само за времето, през което товарът се намира в разпореждане на превозвача. Той се освобождава от отговорност, ако докаже, че е взел всички необходими мерки за избягване на щети или че е било невъзможно такива мерки да бъдат взети. Тежестта за доказване липсата на вина лежи върху превозвача. Отговорността на превозвача може да бъде ограничена или отхвърлена, ако докаже, че щетите са причинени от засегнатото лице. Погасителната давност в случая е 2 години.