5. Предлагане - същност, закон на предлагането, крива на предлагането, еластичност на предлагането.

Количеството от една стока/услуга, което продавачите са готови да продадат на точно определена цена.

Законът за предлагането: Предлагането е право пропорционално на изменението на цената, което означава, че то се увеличава с повишаване на цената и съответно намалява с нейното понижаване.

Следователно съществува пряка зависимост между цената на стоките и броя на тези, които желаят да продават. Тази връзка се изразява чрез кривата на предлагането и показва съотношението между цената и произведеното количество.

Кривата на предлагането се определя от цената на наблюдаваната стока, производствените разходи, наличната технология и цените на другите стоки, които могат да бъдат прозиведени със същите ресурси.

>> Еластичност на предлагането
Ценова еластичност на предлагането е отношението между процентното изменение на предлагането и процентното изменение на цената.

- еластично предлагане - процентното изменение на предлаганото количество е по-голямо от процентното изменение на цената
- нееластично предлагане - процентното изменение на предлагането е по-малко от процентното изменение на цената
- напълно еластично предлагане - когато количеството расте, без да се промени цената; на практика това се случва, когато предприятията работят под капацитетните си възможности, а цената не може да се повишава, тъй като с нарастването на степента на натовареност на капацитета, разходите за единица продукция отначало намаляват - в случая кривата на предлагането е хоризонтална права, успоредна на абцисната ос, а предлагането (S) е равно на безкрайност.
- напълно нееластично предлагане - когато фирмите работят с пълна натовареност, при него дори големите промени в цената не предизвикват никакви в предлаганото количество - в краткосрочен план тяхното предлагане не може да бъде увеличено. Тук кривата е вертикална права.
- симетрична еластичност - еластичността на предлагането е пропорционална еластичност; процентното изменение на количеството е равно на процентното изменение на цената, а коефициентът на еластичността е равен на единица.

Закон за предлагането - принцип, който изразява правата зависимост между изменението на цената и предлаганото количество от една стока при равни др. условия.

Неценови детерминанти на предлагането - промени на цените на свързаните стоки, броя на производителите, технологиите и производителността, разходите по производтвения процес, изменения в цените на ресурсите, продължителност на периода за реакция на производителя.