5. Структура на съдебната система и характеристика .Организация на районния съд, Окръжния съд, Апелативния съд, ВКС, ВАС и Военен съд.

Съдебната власт е държавна власт, която осъществява правосъдието в Република България. Правосъдието защитава правата и законните интереси на гражданите, юридическите лица и държавата. Съдилищата в Република България са районни, окръжни, военни, апелативни, Върховен административен съд и Върховен касационен съд. Структурата на прокуратурата е в съответствие с тази на съдилищата. седалищата на окръжните съдилища има окръжни следствени служби. Съдилищата прилагат законите точно и еднакво спрямо всички. Съдилищата осигуряват равенство и еднакви условия за състезателност на страните в процеса. Гражданите и юридическите лица имат право на съдебна защита при нарушаване на техните права и свободи, която не може да им бъде отказана. Съдебното производство е триинстанционно: първоинстанционно, въззивно и касационно, освен ако в процесуалния закон не е предвидено друго. Целта е да се осигури максимална защита на правата и законните интереси на субектите на правото като при вземането на своите решения магистратите се ръководят от закона и вътрешното си убеждение. Извънредни съдилища не се допускат. Със закон могат да се създават и специализирани съдилища. Всички съдилища са юридически лица на бюджетна издръжка. Броят, съдебните райони и седалищата на районните, окръжните, военните и апелативните съдилища се определят от Висшия съдебен съвет. Всички съдилища са юридически лица на бюджетна издръжка. Решението на първоинстанционния съд не е окончателно може да бъде обжалвано в 14-дневен срок пред по-горна инстанция като делото отново се гледа по същество. Касационната инстанция потвърждава решението на долната инстанция или го връща за доразглеждане срокът, за да се пусне жалбата е 30 дни.

Районен съд

Районният съд е основен първоинстанционен съд. Районният съд се състои от съдии и се ръководи от председател. В районния съд има един или няколко заместници на председателя. Районният съд разглежда делата в състав от съдия и двама съдебни заседатели, освен ако в закона е предвидено друго. Председателят на районния съд осъществява общо организационно и административно ръководство, отговаря за дейността на съда и го представлява.

Окръжен съд

Окръжният съд разглежда като първа инстанция граждански и наказателни дела, определени със закон. Като първа инстанция окръжния съд разглежда административни дела като решенията му се обжалват пред ВАС. Окръжният съд разглежда като въззивна инстанция дела, образувани по жалби и протести срещу съдебни актове на районните съдилища. Може да го върне на районния съд за ново разглеждане ,но пред нов състав, ако са допуснати процесуални и процедурни неточности. При окръжния съд могат да се създават граждански, търговски, наказателни и административни отделения. Председателят и неговите заместници ръководят отделенията. При окръжния съд има прокуратура и следствена служба. Окръжният съд ръководи и контролира дейността на районните съдилища от неговия съдебен район. Председателят на окръжния съд осъществява общо организационно и административно ръководство на окръжния съд и представлява окръжния съд. Окръжният съд разглежда делата в състав от трима съдии, освен ако в закон е предвидено друго.

Апелативен съд

Той е винаги втора въззивна инстанция пред него се обжалват решенията на окръжният съд по граждански и наказателни дела, когато окръжният съд е действал като първа инстанции. Апелативният съд се състои от граждански, търговски и наказателни отделения. Апелативният съд ръководи и контролира дейността на окръжните съдилища от своя съдебен район. Апелативният съд заседава в състав от трима съдии, освен ако в закон е предвидено друго. Председателя на апелативния съд осъществява общо организационно и административно ръководство на апелативния съд и представлява апелативния съд.

Върховен касационен съд

Върховният касационен съд е висшата съдебна инстанция по наказателни и граждански дела. Той осъществява върховен съдебен надзор за точно и еднакво прилагане на законите от всички съдилища по посочените дела. Неговата юрисдикция се разпростира върху цялата територия на Република България. Върховният касационен съд решава споровете за подсъдност, когато страна по тях е апелативен съд. Върховният касационен съд се състои от гражданска, търговска и наказателна колегия. В колегиите има отделения. Върховният касационен съд заседава в състав от трима съдии - когато разглежда дела като касационна инстанция и спорове за подсъдност, ако законът не предвижда друго; общо събрание на съответната колегия, когато произнася тълкувателни решения по приложението на закона при неправилна или противоречива съдебна практика, както и когато се вземе решение за сезиране на Конституционния съд на основание чл. 150, ал. 1 от Конституцията. Когато при разглеждане на делото Върховният касационен съд ,същото се отнася и за ВАС констатират, че законът, който трябва да приложат, противоречи на Конституцията, спират производството и сезират Конституционния съд. Председателят на Върховния касационен съд осъществява организационно ръководство на работата на Върховния касационен съд и го представлява.

Върховен административен съд

Върховният административен съд е висшата съдебна инстанция в административното правораздаване за осъществяване на върховен съдебен надзор за точно и еднакво прилагане на законите. Неговата юрисдикция се разпростира върху цялата територия на Република България. Пред ВАС могат да се атакуват всички подзаконови нормативни актове. ВАС правораздава в тричленен състав като първа инстанция. Когато има решение на окръжния съд ВАС действа като касационна инстанция и заседава в тричленен състав .Петчленният състав на ВАС заседава при съдебни спорове като касационна инстанция срещу решения, постановени от тричленен състав на Върховния административен съд, а така също и при спорове за законосъобразността на нормативни актове. Общо събрание на съответната колегия - когато произнася тълкувателни решения по приложението на закона при неправилна или противоречива съдебна практика, както и когато се вземе решение за сезиране на Конституционния съд на основание чл. 150, ал. 1 от Конституцията.

Военен съд

Компетентността на военните съдилища се определя със закон. Военният съд се състои от председател, един или повече негови заместници, съдии и младши съдии. Военните съдилища са приравнени на окръжните съдилища. При военния съд има прокуратура и военни следователи. Главният прокурор осъществява надзор за законност и методическо ръководство върху дейността на всички прокурори. Той може да сезира Конституционния съд.