59. Договор за автомобилен превоз на товари. Понятие.Х-ка.Сключване.Права, задължения и отговорност на страните.

При автомобилния транспорт вместо товарителница се издават пътен лист и справка. Изпращачът /товарителят/ попълва и подписва пътен лист за товарния автомобил и подписва т.нар.справка.Данните от справката се попълват от автомобилното предприятие и от изпращача.Шофьорът подписва справка, ако товарът се превозва без съпроводител.Справката се подписва от получателя за пристигането и получаването на товара и за освобождаването на колата.Пътният лист се издава едностранно от превозвача и има за предназначение да се упражнява контрол при превозите, но няма доказателствена сила. Пътният лист трябва да съдържа: Място и дата на натоварването; Име и адрес на изпращача; Име и адрес на превозвача; Място на разтоварване; Име и адрес на получателя; Вид на стоката и опаковката; Количество на стоката; Превозни разноски. Натоварването се извършва от изпращача, а разтоварването от получателя. Превозвачът е длъжен да превози в установения срок товара от отправния пункт до местоназначението, да опази товара от липси и повреди и да го предаде на получателя. Правото на разпореждане със стоката по време на пътуването принадлежи на изпращача до момента, когато вторият екземпляр от пътния лист е връчен на получателя. След този момент право на разпореждане със стоката има получателят. С доставянето на стоката превозвачът изпълнява своето главно задължение. Доставянето е на лице, когато стоката е получена от получателя. След пристигането на стоката получателят има право да поиска да му бъде продадена стоката срещу заплащане на вземанията по товарителницата. Изпращачът носи отговорност пред превозвача за вредите, произлизащи от неизправност на опаковката на стоката, в случай че недостатъците са скрити. Отговорността на изпращача за вреди, причинени на превозните средства, е договорена. Отговорността на изпращача настъпва и ако той не изпълни задължението да съобщи на превозвача за опасността, която стоката представлява или за предпазните мерки, които трябва да се вземат. На обезщетяване подлежат всички разноски, произтичащи от превоза на опасната стока. Превозвачът носи отговорност за липси и повреди на стоката, които са настъпили от момента на приемане на стоката до момента на предаването й на получателя, както и за забавяне на доставянето. Превозвачът може да се освободи от отговорност, ако:
- липсата, повредата или закъснението са причинени от грешка на правоимащия.
- от присъщ недостатък на стоката - от обстоятелства, които превозвачът не може да предотврати Превозвачът не се освобождава от отговорност при неизправност на превозното средство. В случай на забавена доставка дължимото от превозвача обезщетение не може да превишава превозните такси.