58. Договор за железопътен превоз на товари.Понятие.Х-ка.Сключване.Права, задължения и отговорност на страните.

Предложението за сключване на договора за железопътни превози на товари се прави от изпращача.Адресат на това предложение е превозната организация.Предложението обхваща в себе си воляизявлението за сключването на договор за превоз и се придружава от предаване товара на превозната организация заедно със съответната товарителница. За сключване на договор за железопътен превоз на товари се изисква отправната железница да приеме стоката за превоз заедно с товарителницата. Железниците определят единен образец на товарителницата, съответно за малка и голяма бързина, когато трябва да съдържа дубликат за изпращача. За всяка отделна пратка се попълва отделна товарителница, което придружава товара до предаването му на получателя.Минимално съдържание на товарителницата: -наименование на получаващата гара; -име и адрес на получателя; -наименование на стоката; -тегло на стоката или брой колети за дребните пратки; -описание на изискваните от митническите или административни органи документи, приложени към товарителницата; -име и адрес на изпращача. В товарителницата се посочва дали изпращачът поема заплащането на общата сума или само на част от превозните разноски. Разноските, поети от изпращача, остават в тежест на получателя. Те се плащат по национални тарифи, указани от изпращача. Изпращачът е длъжен да предаде товара в състояние, годно да издържи уговорения превоз. В противен случай железницата може да откаже превоза. Дали натоварването се извършва от железницата или от изпращача зависи от разпоредбите в отправната гара. Счита се, че срокът е спазен, ако преди изтичането му: - получателят е уведомен за пристигането на стоката - стоката е предоставена на разположение на купувача Когато товарът пристигне на местоназначението, получателят има право да иска предаване на товарителницата и товара. Предаването се извършва съгласно разпоредбите в получаващата гара. Когато стоката се получи без възражения, се погасява правото на получателя да предявява иск срещу железницата за повреда или частично изгубване. Това право не се губи при външно незабележими вреди или ако получателят докаже, че вредата е причинена поради умисъл или груба небрежност на железниците. Железницата, която е приела стоката за превоз с товарителницата, е отговорна за извършването на превоза по целия път до доставянето. Тя носи отговорност за вредите вследствие на пълно или частично загубване на стоката или превишаване на срока на доставка. Тя се освобождава от отговорност, ако вредите се дължат на грешка на правоимащия, свойствени недостатъци на стоката или непреодолими обстоятелства. Железницата се освобождава от отговорност и при неправилно натоварване на стоката от изпращача или разтоварване от получателя. Обезщетението за пълно или частично загубване на стоката се изчислява по борсови цени, а когато няма такива - по пазарни цени. При повреда на стоката железницата заплаща сумата, равняваща се на оценката на стоката. Вреди, причинени умишлено от железниците, подлежат на пълно обезщетение, което се повишава при доказана груба небрежност. Рекламации срещу железниците могат да предявяват лица, имащи право да предявят иск: изпращачът до момента, в който получателя приеме стоката или получателя - след този момент. Искът има 1-год.давност.