57. Договор за превоз на товар.Понятие.Сключване.Видове.Страни.Права, задължения и отговорност на страните.Давност.

Предложението за сключване на договора за превоз на товари се прави от изпращача.Адресат на това предложение е превозната организация.Предложението обхваща в себе си воляизявлението за сключването на договор за превоз и се придружава от предаване товара на превозната организация заедно със съответната товарителница.Приемането на предложението се изразява в даването на съгласие за извършване на превоз от превозната организация и приемането на товара със съответната товарителница. При консесуалните договори за превоз по море не е необходимо предаване и приемане на съответния товар.Достатъчно е само постигането на съгласие между страните, облечено в съответна форма.
Документи при договорите за превоз на товари.Договорите за превоз при всички видове транспорт се сключват в писмена форма.
1.Товарителница-при железопътния, въздушния и крайбрежния речен и воден транспорт формата на договора е товарителницата.Тя се съставя от изпращача по отделен типов образец.С нейното подписване от оправомощено лице на превозната организация и с подпечатването й с дата и печат тя се превръща в двустранен документ.
Товарителницата се съставя в 1 екземпляр и придружава товара.С приемането на товара и на товарителницата превозната организация издава на получателя разписка-при жп транспорт, и квитанция-при крайбрежния воден транспорт.Разписката и квитанцията имат доказателствена стойност и легитимират изпращача и получателя да се разпореждат с товара.Разписката не е ценна книга, а квитанцията е ценна книга.В товарителницата се вписват следните данни:отправната гара или пристанище, името и адреса на получателя, конкретизирането на товара, подписите на изпращача и получателя и др.Превозната организация има право да проверява дали товарителницата е съставена правилно и да отказва да приеме товара, ако тя не е правилно съставена, както и правото да проверява верността на данните по
товарителницата.Правното значение на товарителницата се проявява в 2 насоки:1/.тя е изискване за действителността на превозния договор;2/.представлява основно доказателствено средство.
2.Пътен лист и “справка”.При автомобилния транспорт не се издава товарителница, а изпращачът /товарителят/ попълва и подписва пътен лист за товарния автомобил и подписва т.нар.справка.Данните от справката се попълват от автомобилното предприятие и от изпращача.Шофьорът подписва справка, ако товарът се превозва без съпроводител.Справката се подписва от получателя за пристигането и получаването на товара и за освобождаването на колата.Пътният лист се издава едностранно от превозвача и има за предназначение да се упражнява контрол при превозите, но няма доказателствена сила.
3.Чартъри. При морския и въздушния транспорт могат да се сключват договори за превоз на товари във форма на чартъри.При тях превозвачът извършва превоз с цял кораб или самолет или с определена част от товарното му пространство или в определено помещение с уговорка за 1 или няколко пътувания.Чартърите уреждат отношенията между изпращача и превозвача.Те имат действие и по отношение на получателя, ако в коносамента респ.товарителницата, е възпроизведено съдържанието на чартъра или се препраща към документи, в които те са изложени.
4.Коносамент.При договорите за морски превоз на отделни пратки се прилага т.нар.коносамент.Той се издава от съответното параходство, предава се на изпращача и съдържа едностранно изявление на превозната организация, че тя се задължава да предаде товара само на лице, което се яви легитимиран приносител на коносамента.Коносаментът урежда отношенията между превозната организация и получателя на товара.Издават се 3 вида коносаменти:1/.поименен коносамент т.е.на името на определен получател, той може да бъде прехвърлен чрез цесия.2/.коносамент “на заповед”, т.е.на заповедта на посочения получател или на изпращача;прехвърля се чрез джиро;3/.коносамент на приносителя;
Коносаментът е доказателство, че товарът, означен в него, е приет за превоз и се намира на кораба.Той легитимира получателя, посочен в него, да се разпорежда и да получи товара.
Задължения на страните по договра за превоз на товари.
1.Задължения на изпращача/товародателя/.Превозното правоотношение съдържа 2 групи задължения на изпращача по отношение на превозвача да предаде товара и да заплати възнаграждение за превоза.1/.Предаване на товара/основно задължение/.При реалните договори /при БДЖ, крайбрежния речен транспорт и автотранспорта/ предаването на товара става едновременно със сключването на договора-елемент е от ФС на сключването на договора за превоз.При морски и въздушен транспорт предаването става след сключването на договора и е елемент от изпълнението на задърженията.Предаването става чрез физическо връчване на товара от изпращача на превозна органицзация.При дребни пратки предаването се изчерпва с връчването им на превозната органицзация.При други товари предаването се осъществява чрез натоварването им на предоставените от превозната органицзация транспортни средства.Натоварването се извършва от изпращача.Мястото на предаване съвпада с мястото на натоварване на товара.При железниците, крайбрежния воден транспорт, морския и въздушен транспорт мястото на предаване, респ.на натоварване, е мястото, където съответната превозна организация е предоставила превозното средство-гара, пристанище, летище.При автомобилният транспорт мястото на предаване, респ.на натоварване обикновенно е складът на изпращача.2/.Заплащане на превозното възнаграждение.Възнаграждението, което се дължи от изпращача на превозната организация, може да се раздели на 2 части:възнаграждение/цена/ за осъществяване на самата превозна дейност/основно възнаграждение/ и възнаграждение/такси/ за извършване на допълнителни дейности и услуги от страна на превозната организация/натоварване, разтоварване и др./ Ако възнаграждението не е платено от товародателя, то се плаща от получателя при приемане на товара.
2.Задължения на превозвача. Превозвачът има задължения в 3 направления:
1/.да приеме товара за превоз-осъществява се чрез предоставянето на съответни превозни средства на изпращача, приемането на натоварените превозни средства и подписването, респ.подпечатването на съответните документи;
2/.да превози товара- изразява се в пренасянето на товара от мястото на предназначението му.Обхваща 4 основни задължения на превозвача:а/.да извърши превоза;б/.да спази установените за превоза срокове;в/.да опази товара;г/.да изпълнява нарежданията на изпращача.
3/.да предаде товара на съответния получател-трябва да се спазят следните изисквания:а/.товарът да е пристигнал на местоназначението, определено от изпращача;б/.превозната организация да извести получателя за пристигането на предназначения за него товар;в/.превозната орг-я да предостави за разтоварване или да разтовари пристигналия товар.
Разтоварването на товара-след освобождаването на товара получателят е задължен в определен срок да извърши разтоварването сам или чрез съответна специализирана служба за тази дейност.Правни последици от приемането на товара-с приемането на товара се счита, че е постигнат преследваният от съответния договор за превоз на резултат.
Права и задължения на получателя.С встъпването в превозното правоотношение получателят срещу задължението на превозната орг-я да предаде товара добива правото да иска от нея да му предаде товара.Превозната орг-я от своя страна има правото да иска от получателя да приеме адресирания до него товар.Получателят има спрямо превозната орг-я едно главно задължение – да приеме пристигналия и предназначен за него товар в опр.срокове.Приемането на товара от получателя има 2 задължения: 1/.да освободи товара – получава товарителницата или др.документи и придобива правото да проверява състоянието на товара;2/.да разтовари товара-получателят се задължава в опр.срок да извърши разтоварването сам или чрез съответна специализирана служба за тази дейност.Съществува и възможност получателят да откаже да приеме товара, превозвачът не може да го задължи по съдебен ред.
Давност-погасителната давност е различна при различните видове транспорт. Искът за вреди по договора за превоз се погасява с едногодишна давност, чийто срок започва да тече: 1. за товари - от деня, в който са предадени на получателя, а когато не са предадени - от деня, в който е трябвало да му бъдат предадени;2. за пътници - при смърт или телесна повреда - от настъпването им или узнаването за тях, но не по-късно от три години.Отговорност.Превозните орг-ии носят отговорност, когато са допуснали виновно неизпълнение на своите задължения в следните случаи:1/.пълна или частична липса на товара;2/.повреждане на товара;3/.извършване на превоза със закъснение.