55. Договор за превоз на пътник.Определение.Х-ка.Права и задължения за страните.

Договор за превоз на пътници – договор между физическо лице и превозвач, с който превозвачът се задължава да превози лицето от едно до друго място срещу заплащане на определен възнаграждение. Договорът е двустранен, възмезден, неформален по общите правила на ТЗ (по някога е формален). При автомобилния транспорт договорът също не е формален. Билетът има доказателствено значение, а не е форма за действителност. Той легитимира пътника като страна по превозния договор и не може да се прехвърля. Когато билетът е поименен (при въздушен превоз) той не може да се прехвърля на 3то лице. Ако обаче не е поименен, може да се прехвърли преди започването на превоза.
Задължения на превозвача:
1) Да превози пътника и личния му багаж със съответното превозно средство както е уговорено.
2) Да осигури удобството и сигурността на пътниците според вида превозно средство и разстоянието.
Задължения на пътника:
1) Да заплати превоза.
2) Да спазва реда, определен за съответния превоз.