51. Договор за лизинг.Произход.Определение.Х-ка.Видове договори за лизинг.Задължения на страните.Лизинг на предприятие.

Договорът е двустранен, възмезден, консенсуален, неформален, лизингополучателят може да залага полученото имущество. Тогава може да възникне конфликт в интересите на кредиторите на лизингодателя и лизингополучателя. За да се избегне тази възможност се прави вписване на лизинга, за да се може лизингополучателят да го противопостави на заложния кредитор на лизингодателя.Предмет на лизинга са вещи, по начало непотребими. Няма ограничения по отношение на срока, както при наема (до 10 г.). Лизингът издава известна близост с договора за наем, тъй като предмет и на 2та договора е ползването на вещ. Видове лизинг.Според ТЗ съществуват два вида лизинг:
1) Лизинг -С договора за лизинг лизингодателят се задължава да предостави за ползване вещ срещу възнаграждение. 2) Финансов лизинг – договор, с който лизингодателят се задължава да придобие вещ от трето лице, при условия, определени от лизингополучателя и да му я предостави за ползване срещу възнаграждение. Този договор има смесен характер, тъй като включва уговорки за ползване на вещта (характерни за лизинга), но и включва уговорки от договора за поръчка – лизингодателя извършва правни действия за придобиване на вещта.
Задължения на страните при обикновения лизинг:
1.Задължения на лизингодателя:
1) да предаде вещта в състояние, годно за нейното ползване;
2) да монтира, въведе в действие и поддържа вещта в състояние, годно за ползване за сметка на лизингополучателя;
3) да осигури условия за спокойното ползване на вещта. Да се въздържа от извършване на сделки или действия, които пречат за нейното ползване;
4) да прехвърли собствеността върху вещта ако е уговорено.
2.Задължения на лизингополучателя:
1) да получи вещта;
2) да я ползва с грижата на добрия търговец за определено от договора ползване, а при липса на такава уговорка, съобразно предназначението.
4) да плаща лизинговите вноски. Начинът за това се договаря.
5) да върне вещта, ако не е уговорено друго.
Лизинг на предприятие -допустим е при вещни права, фактически положения свързани с вещи, задължения, фактически положения несвързани с вещи.В договора е задължително да се включат клаузи, които уреждат отношенията за елементите от съвкупността, които нямат характера на вещни права, както и фактически състояния, които не са по повод вещи. Договорът може да се допълни от съда ако е изрично уговорено. Ако няма такива клаузи лизингът на предприятие може да се разглежда като лизинг на съвкупност от вещи (частична недействителност) или да има пълна недействителност.
Прекратяване на договора за лизинг. Няма специални правила, но има отклонение от правилата за прекратяване на наема. При лизинга няма максимален 10годишен срок. Срокът може да е по-дълъг и съответно прекратяването да настъпи в по-късен момент.
Не важи правилото за мълчаливо прекратяване на договора.Не може да се прекрати с едностранно писмено предизвестие, защото по принцип лизингът е срочен договор.