11. Международна защита на правата на човека в системата на ООН

В системата на ООН са възприети и няколко процедури за защита ПЧ и тяхно евентуално накърняване. Те имат смесен политико-юридически характер и пряк или косвен ефект върху конкретно нарушени права или общия статус на ПЧ.
Първата процедура на докладване по МПГПП включва предоставяне на доклади от държави – страни по пакта, за приети от тях мерки за осъществяване на признатите с пакта права и за напредъка при упражняването на тези права. Тези доклади се разглеждат от Комитета по ПЧ, който орган по пакта, създаден за осъществяване на международен контрол върху изпълнението на поетите от държавите международни задължения. От самото начало стойността на тези доклади е поставяна под съмнение, тъй като те се съставят от национални длъжностни лица, които се опитват да представят положението на ПЧ в най-благоприятна светлина. Тези доклади се представят една година след влизане на пакта в сила и при поискване (обикновено се поискват при крупни трансформации). За да се преодолее съмнението в обективността на докладите, Комитетът по ПЧ в тези случаи обикновено изисква допълнителна информация от правителството, а и призовава отделни лица при обсъждане на докладите. Съществува възможност за получаване на допълнителна информация от неправителствени организации с консултативен характер, които представляват т.нар. паралелни доклади, често пъти явяващи се коректив на докладите. Докладите представят общата юридическа рамка на закрилата на гражданските и политическите права и мерките свързани с упражняването и евентуалното им ограничаване. Докладите се проучват от независими експерти, които действат в лично качество (не са обвързани от държавата, към която принадлежат). По проучените доклади Комитетът изготвя годишни доклади, които съдържат общи бележки. С бележките и коментарите съобразяването не е задължително. Разчита се на политическия резон, който могат да предизвикват докладите.
Следващата процедура между държавите-страни по пакта е съгласно чл.41 от МПГПП: всички държави-страни по пакта могат да заявят, че признават компетентността на Комитета по ПЧ да получава и разглежда съобщения (жалби), когато една държава – страна по пакта твърди, че друга държава-страна по пакта не изпълнява задълженията си по пакта. Това е процедура на междудържавни жалби. Тя е факултативна процедура само при изрични декларации.
Тя предвижда следните етапи: двустранни преговори между заинтересованите държави; при липса на споразумения въпросите се отнасят пред Комитета по ПЧ, който ги разглежда в закрито заседание; Комитетът предлага своите добри услуги за приятелско уреждане на спора на основа спазване на ПЧ; съществува възможност и за ангажиране на специална помирителна комисия със съгласието на страните; ако се постигне приятелско уреждане на спора въпросът приключва, ако обаче не се постигне такова, Комитетът изготвя доклад, с който цели оказване на политически натиск върху държавата-нарушител за подобряване ПЧ в тази държава.
Третата процедура е процедурата по индивидуалните жалби. Според Първият факултативен протокол към МПГПП с ратифицирането му всяка държава признава компетентността му да приема и разглежда жалби от частни лица, намиращи се под нейна юрисдикция, които твърдят, че са жертва на нарушение на техни права от същата държава. Държавите по този начин се съгласяват да бъдат контролирани от ООН дали спазват индивидуалните права на техните граждани под тяхна юрисдикция.
Изисквания към тези жалби:
- да са изчерпани всички вътрешно правни средства за защита
- нарушението да не е разглеждано в друга регионална процедура
- жалбите не са анонимни
- не представляват злоупотреба с права
- касаят права, закрепени в пакта
Жалбата се съобщава на засегнатата държава, която предоставя становище; жалбата се разглежда при закрити врати, но комитетът по ПЧ не предявява решение в юридическия смисъл по жалбите – той констатира нарушението, публикува го, оказва политически натиск върху държавата.
В системата на ООН има и други процедури:
- 1503, по която се разглеждат системни тежки нарушения по ПЧ (апъртейд)
- процедура по резолюция 1235