49. Търговска продажба. Приложимост на гражданското законодателство за неуредените положения.Общи разпоредби за търговската продажба.

Търговска е продажбата, която според разпоредбите на ТЗ е търговска сделка т.е. продажба,сключена от търговец, която е свързана с упражняваното от него занятие.
Х-ки на ТП:
1/.да е налице продажба;
2/.продажбата да е сключена от търговец.Достатъчно е една от страните да е търговец;
3/.предмет на сделката да са движими вещи или ценни книжа;
4/.продажбата да е свързана с упражняваното от търговеца занятие.
Особености на търговската продажбата:
1.ТП е тази, която според правилата на ТЗ е търговска сделка, т.е. абсолютна търговска сделка или продажба, която е свързана със занятието на търговец, който е страна по тази сделка. Тази сделка може да бъде едностранна, двустранна или търговска сделка по общите правила. Не е търговска продажбата, която има за предмет вещ за лично потребление и купувачът е ФЛ, независимо, че по общите правила трябва да бъде търговска.
2. ТП има по правило за предмет движими вещи, т.нар. “стоки”. Това са движими вещи свързани с търговията.
Договор за ТП.-няма изискване за форма. Особености: Цената трябва да бъде определена или поне определяема. Ако няма правило, чрез което да може да се определи цената, счита се, че страните са се съгласили с цената, която обикновено се плаща по време на сключването на продажбата за същия вид стока при подобни обстоятелства, т.е. критерият е зависим от правилата на оборота. Срок. Когато не е уговорен срок за предаване на стоката, купувачът може да поиска предаването й в разумен срок. Разумен срок означава достатъчен според обстоятелствата. Когато е уговорено стоката да се приеме в склада на продавача, страните определят в какви срокове и по какъв начин продавачът ще уведоми купувача, че тя е готова за предаване. Ако това не е определено, уведомяването се прави поне три дни преди деня на предаването, а ако страните са в различни населени места - поне пет дни преди този ден. Уведомлението , че стоката е готова за предаване се нарича авизо.