49. Върховен касационен съд – организация, компетентност. Взаимоотношения с апелативните съдилища. Актове – правна същност.

Върховен касационен съд

Върховният касационен съд осъществява върховен съдебен надзор за точно и еднакво прилагане на законите от всички съдебни органи (чл.124 от К). Юрисдикцията му се разпростира върху цялата територия на страната и е висша съдебна инстанция по наказателни и граждански дела. Делата не се разглеждат по същество, а по законосъобразността на актовете, обжалвани пред Върховния касационен съд. Касация означава отмяна.
Пред Върховния касационен съд се атакуват актове на апелативните инстанции. Той решава и спорове за подсъдност, когато страна по тях е апелативен съд. Решенията на съда са окончателни и не подлежат на обжалване.

Върховният касационен съд има три колегии – гражданска, наказателна и търговска. Всички съдии от гражданската колегия формират нейното общо събрание, а всички съдии от наказателната колегия образуват своето общо събрание. Общите събрания на колегиите обсъждат и приемат тълкувателни решения по неправилна или противоречива съдебна практика по прилагане на законите. Тълкувателните решения са задължителни за органите на съдебната и изпълнителната власт. Заседават при наличието на кворум не по-малък от 2/3 от всички съдии. Решенията се взимат с обикновено мнозинство (с гласовете на повече от половината присъстващи). Тълкувателните решения се приемат с абсолютно мнозинство (с гласовете на повече от половината от общия брой на съдиите от колегията). Общите събрания на колегиите взимат решение за сезиране на Конституционния съд, когато се констатира, че закон противоречи на Конституцията.

Пленумът на ВКС се състои от всички негови съдии. Той определя броя и състава на отделенията на ВКС; обсъжда годишните доклади на председателя.
Кворумът за заседанията на пленума е 2/3 от общия брой на съдиите. Решенията се вземат с обикновено мнозинство (с гласовете на повече от 1/2 от присъстващите).

Върховният касационен съд като касационна инстанция заседава в състав от трима съдии и когато разглежда спорове за подсъдност, ако законът не предвижда друго.

Председателят на Върховния касационен съд осъществява организационно и административно ръководство на съда, представлява го пред другите държавни органи; прави предложения за приемане на тълкувателни решения, ръководи заседанията на пленума, предлага заедно със заместник-председателите разпределението на съдиите по колегии и отделения. Назначава се за срок от 7 години.