48. Търговски залог.Търговско право на задържане.Задатък.Отметнина.

Търговски залог - обезпечение върху движима вещ или вземане. Заложният кредитор може да се удовлетвори от стойността на вещта или вземането по предпочитание пред останалите кредитори на длъжника. Трябва да има механизъм за обективно оценяване на вещта. Предимството, което дава залога е в две насоки : кредиторът ще счита, че вещта ще може да се използва за собствено удоволствие и освен това той има привилегии пред другите кредитори. За търговски се счита всеки залог, който обезпечава вземане по търговска сделка.
Особености на търговския залог от гледна точка на учредяването му :
1.Договорен - създава се чрез отделен договор или клауза в дружествения договор между залогоприемателя и залогодателя.
2.Законен - по силата на изрична нормативна разпоредба определени кредитори имат заложно право за обезпечаване на техните вземания, без да е сключен договор или договорна клауза. Т.е. залогът възниква, без да е необходимо съгласието на залогодателя. ТЗ предвижда законен залог при : комисионен договор;спедиционен и превозен договор (само на товари); договор за банкова касетка;договор за публичен склад;
Договорният залог в областта на търговкото право има няколко особености : договорът за залог е реален, сключва се с предаването на вещта във фактическата власт на залогоприемателя. Ако се предават ценни книжа, трябва първо да се извърши заложно джиро. Залогът възниква, когато съответната вещ излезе от фактическата власт на длъжника. Кредиторът е сигурен, че длъжникът няма да увреди вещта и винаги ще може да я продаде.
Особени залози - при тях няма предаване на вещта във фактическата власт на кледитора. За да се обезпечи един кредит, се дава възможност да се учреди залог без предаване на вещта. Съществуват два вида особени залози :
-твърд залог - заложните вещи остават във фактическата власт на залогодателя, но той няма право да ги използва при дейността си.
-подвижен залог - удовлетворява специфичната потребност на длъжника да използва залога в своята дейност. Съществуват два вида : залог на материали в преработка и залог на стоки в оборот.
Търговско право на задържане - идеята на правото на задържане е, че когато две лица си дължат взаимно неща, единият може да откаже да изпълнение, ако другият не изпълни задължението си. В областта на ГП двете насрещни задължения трябва да са елемент от едно и също правоотношение.В областта на ТП основната особеност е в неговата по-голяма допустимост - при положение, че и двете страни са търговци, които могат да упражняват права и задължения върху движимите вещи и ценните книжа на другата страна, независимо дали двете задължения са по едно и също правоотношение или не, ТП позволява правото на задържане да се използва като средство за заставяне на другата страна да изпълни задълженията си. То дава право на този, който го притежава да се удовлетвори от стойността на вещта или ценните книжа, които притежава, привилегировано.
Отметнина.Понятието “отметнина” има няколко значения:
1) Уговорка, по силата на която някоя от страните има право да се откаже от договора като губи онова, което е дала или обещала.
2) Парична сума или вещ (която е предмет на уговорката), която една страна дава или се задължава да даде при сключване на договора, за да се запази правото да се откаже от договора.
Отметнината има акцесорен характер, не може да съществува извън договора, по който може да се упражни правото.
Отлика от задатъка:
1) Във функциите. Задатъкът има обезпечителна и обезщетителна функция, т.е. да осигури изправната страна срещу неизпълнение и да я обезщети чрез предмета на задатъка. Отметнината има друга функция – да се даде възможност на страната да прекрати договора без наличие на други изисквания (напр. вина на другата страна).
2) Отметнината няма реален, вещен характер; задатъкът за да породи действие трябва да има предаване;
Различната функция ограничава и времето, в което може да се упражни правото при отметнината – само до започване на изпълнението, правото което поражда отметнината може да бъде упражнено е това, което е дадено или обещана се губи, но договорът се прекратява.