47. Търговски обезпечения. Приложимост на гражданското законодателство за неуредените положения.Неустойка.Порачителство.

Изпълнението на задълженията потърговската сделка може да се гарантира чрез лични и реални обезпечения.Лични обезпечения са пасивната солидарност,поръчите лството и банковата гаранция.При тях обезпечението се основава на платежоспособността и добросъвестността на едно или повече лица,които се задължават с цялото си собствено имущество да изпълнят или да отговарят за неизпълнението на чуждо задължение. Тези лица са допълнителни длъжници.Пасивната солидарност е облигационноправна категория.Но докато в ОП тя е изключение,то в ТП тя е правило,ако задължението е поето общо от двама или повече длъжници.Поръчителството също е облигационноправна категория.То може да обезпечава изпълнението на задълженията както по граждански,така и по ТС.
Обезпеченията са способи, даващи на кредитора възможност за по-добро удовлетворение на неговите вземания :
1. той може да използва за удовлетворение не само имуществените права на своя длъжник, но и на трето лице
2. в рамките на имуществото на своя длъжник кредиторът се ползва с предимство пред другите кредитори.
В областта на ГП има три обезпечения : поръчителство, залог и ипотека, а в областта на ТП се прибавя и банковата гаранция, която се третира като особен вид сделка.
Неустойка.Не може да се намалява поради прекомерност неустойката, дължима по търговска сделка, сключена между търговци. Съществуват 3 системи за определяне на неустойката:
1) Англо-американска – неустойката не се намалява;
2) Френска – неустойката се намалява само при частично/лошо изпълнение;
3) Немска – неустойката се намалява само при частично/лошо изпълнение, а и при прекомерност.