46. Неизпълнение на търговската сделка. Приложимост на гражданското законодателство за неуредените положения.Особености при неизпълнението на търговската сделка.

Неизпълнението на търговските сделки се отнася до въпросите за непреодолимата сила, отметнината, неустойката, дължимостта на лихви. Длъжникът по търговска сделка не отговаря за неизпълнението, причинено от непреодолима сила. Ако длъжникът е бил в забава, той не може да се позовава на непреодолима сила. Непреодолима сила е непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключването на договора. За да бъде релевантна непреодолимата сила трябва да е причинила невъзможност за изпълнение. Това е обстоятелство, за което длъжникът няма вина, не го е предизвикал, но не го е и предвидил.
Последици от НС:
1) Длъжникът не отговаря, т.е. не дължи обезщетение за вреди. ТЗ въвежда задължение за длъжника да уведоми писмено кредитора в подходящ срок.Уведомлението трябва да се отнася за характера на непреодолимата сила и последиците от нея за договора. Неизпълнението на това задължение води до отговорност за вреди.
2) По общите правила длъжникът не само се Ако НС е с временен характер то изпълнението на договора спира до края на НС. НС трябва да има траен характер, за да освободи длъжника от договора.
3) Ако непреодолимата сила трае толкова, че кредиторът вече няма интерес от изпълнението, той има право да прекрати договора. Това право има и длъжникът. Правилото важи само за търговци.
4) Ако длъжникът е в забава, той не може да се позовава на НС, отговаря за забава дори в случай на НС.
Стопанска непоносимост Съдът може по искане на една от страните да измени или да прекрати договора изцяло или отчасти, когато са настъпили такива обстоятелства, които страните не са могли и не са били длъжни да предвидят, и запазването на договора противоречи на справедливостта и добросъвестността. ФС, който представлява СН на престацията включва:
1) обстоятелства, настъпили след сключване на договора;
2) те да са непредвидими;
3) за настъпването им не трябва да е виновна някоя от страните по договора.
Особености:
1) Не е налице невъзможност за изпълнение, длъжникът може да изпълни, но това би довело до разорителност или до твърде сериозни изменения на еквивалентността между престациите на кредитор и длъжник.
2) Критерият за приложение е противоречието със справедливостта и добросъвестността;
3) Причинна връзка между променените икономически условия и нарушението на еквивалентността.
Последиците са различни от невиновната невъзможност за изпълнение. Всяка от страните може да иска от съда две неща: 1) да прекрати договора и 2) да го измени, така че да възстанови икономическото равновесие, т.е. да измени една от престациите така, че да съответства на другата. Редът, по който съдът може да се намеси в договора по исков ред, не е чрез конститутивен иск.
СН може да засегне само паричната престация, но и непаричната.