46. Състав на правонарушението, като основание за юридическа отговорност, структура на правонарушението.

Съставът на ПРН са признаците на определен вид ПРН, проявяващи се в неговата структура. В него се съдържат признаците на конкретен вид ПРН, които се проявяват в елементите, образуващи структурата му. Учението за състава на ПРН включва и понятията юридически и фактически състав на ПРН. Юридическият /законов/ състав на ПРН са отразени в правните норми признаци на отделен вид ПРН. В позитивното право са установени видовете признаци на всяко ПРН. В правните норми тези видове признаци са установени по общ, абстрактен начин. Така се формират институтите на отделните видове ПРН в рамките на съответния правен отрасъл. Фактическият състав на ПРН са проявилите се в конкретното деяние признаци на отделен вид ПРН. На основата на това понятие се разкрива връзката м/у конкретните деяния, с които се осъществява всяко едно ПРН и съответните правни норми, които се нарушават с него. Съвпадението на фактическия с юридическия състав на ПРН е основание за протичане на конкретна система от правоотношения, в които се проявява ЮО. Съставът на ПРН се формира от признаци. Те не са елементи, от които да се изгражда ПРН като вид юридически факт. Признаците на състава са съществуващите специфични качества на вида ПРН, които трябва да се разкрият.Наричат се още белези на състава на вида ПРН. Първият структурен елемент на ПРН е деянието, с което то се осъществява. Структурата на деянието се състои от два елемента- психическа и физическа страна. В структурата на психическата страна се вкл.- вината, мотивите, целите и др.явления.В структурата на физическата страна се вкл.системата от телодвижения, в резултат на осъществяването или неосъществяването, на които то се проявява външно в обективната действителност. В структурата на ПРН се вкл.и елементи, които стоят извън съдържанието на ПРН- вредностният резултат от въздействието в/у обекта на ПРН и субекта на ПРН. Субекта показва източника на деянието, с които се осъществява ПРН.
Признаците на състава на вида ПРН се обединяват в следните групи: 1. Признаци проявяващи се в псих.страна на деянието, с което се осъществява ПРН – централно място заемат признаците на състава, които се проявяват във вината. Всяка от разновидностите на вината може да бъде достатъчно основание за формулиране на нов самостоятелен състав на ПРН. 2.Признаци, които се проявяват във физическа страна на деянието, с което се осъществява ПРН – на основата на тези признаци се формира голямото видово разнообразие на съответните системи от телодвижение, определящи спецификата на отделните състави на ПРН. 3. Признаци проявяващи се във вредоносния резултат от въздействието в/у обекта на ПРН – различията във вредоносния резултат от въздействието в/у обекта на деянието в много случаи са основание за формулиране от законодателя на самостоятелни състави на ПРН. В други случаи количествените измерения на вредоносния резултат са определящ признак за формулиране от законодателя на състави, принадлежащи към състави от различни видове ПРН от отрасловата им принадлежност. 4. Признаци, отнасящи се до субекта на ПРН – в едни случаи специфичните качества на субекта на ПРН имат определящо значение за съществуването на конкретен вид ПРН. Това са случаите когато дадено деяние може да се осъществи единствено от субект, който притежава наред с общите качества друго специфично качество. В други случаи специфичните качества на субекта са основание за формулиране от законодателя на нов специален състав на ПРН.